ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه محمدجعفری، مژگان براتی، مهین نجفیان، نسرین سعادتی، کبری شجاعی، (1388). مقایسه سونوگرافی ترانس واژینال، سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی و هیستروسکوپی در ارزیابی بیماران دچار خونریزی غیرطبیعی رحم، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، 249-254. magiran.com/p692968
R. Mohammad Jafary, M. Barati, M. Najafian, N. Saadati, K. Shojaie, (2010). Comparison of Sensitivity & Specificity of Transvaginal Sonography, Saline Infusion Sonohysterography and Hysteroscopy in Evaluation of Women with Abnormal Uterine Bleeding, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), 249-254. magiran.com/p692968
راضیه محمدجعفری، مژگان براتی، مهین نجفیان، نسرین سعادتی، کبری شجاعی، مقایسه سونوگرافی ترانس واژینال، سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی و هیستروسکوپی در ارزیابی بیماران دچار خونریزی غیرطبیعی رحم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(4): 249-254. magiran.com/p692968
R. Mohammad Jafary, M. Barati, M. Najafian, N. Saadati, K. Shojaie, Comparison of Sensitivity & Specificity of Transvaginal Sonography, Saline Infusion Sonohysterography and Hysteroscopy in Evaluation of Women with Abnormal Uterine Bleeding, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2010; 17(4): 249-254. magiran.com/p692968
راضیه محمدجعفری، مژگان براتی، مهین نجفیان، نسرین سعادتی، کبری شجاعی، "مقایسه سونوگرافی ترانس واژینال، سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی و هیستروسکوپی در ارزیابی بیماران دچار خونریزی غیرطبیعی رحم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 4 (1388): 249-254. magiran.com/p692968
R. Mohammad Jafary, M. Barati, M. Najafian, N. Saadati, K. Shojaie, "Comparison of Sensitivity & Specificity of Transvaginal Sonography, Saline Infusion Sonohysterography and Hysteroscopy in Evaluation of Women with Abnormal Uterine Bleeding", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.4 (2010): 249-254. magiran.com/p692968
راضیه محمدجعفری، مژگان براتی، مهین نجفیان، نسرین سعادتی، کبری شجاعی، (1388). 'مقایسه سونوگرافی ترانس واژینال، سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی و هیستروسکوپی در ارزیابی بیماران دچار خونریزی غیرطبیعی رحم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، صص.249-254. magiran.com/p692968
R. Mohammad Jafary, M. Barati, M. Najafian, N. Saadati, K. Shojaie, (2010). 'Comparison of Sensitivity & Specificity of Transvaginal Sonography, Saline Infusion Sonohysterography and Hysteroscopy in Evaluation of Women with Abnormal Uterine Bleeding', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), pp.249-254. magiran.com/p692968
راضیه محمدجعفری؛ مژگان براتی؛ مهین نجفیان؛ نسرین سعادتی؛ کبری شجاعی. "مقایسه سونوگرافی ترانس واژینال، سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی و هیستروسکوپی در ارزیابی بیماران دچار خونریزی غیرطبیعی رحم". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،4 ، 1388، 249-254. magiran.com/p692968
R. Mohammad Jafary; M. Barati; M. Najafian; N. Saadati; K. Shojaie. "Comparison of Sensitivity & Specificity of Transvaginal Sonography, Saline Infusion Sonohysterography and Hysteroscopy in Evaluation of Women with Abnormal Uterine Bleeding", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 4, 2010, 249-254. magiran.com/p692968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال