ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن نقی زاده، محمد اسماعیل افضل پور، حسین اکبرزاده، (1388). مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی ورزشکاران رشته زورخانه(باستانی کاران) با افراد غیرورزشکار، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، 262-269. magiran.com/p692970
H. Naghizadeh, M. Afzalpour, H. Akbarzadeh, (2010). Comparison of Antioxidant Characteristics and Cardiovascular Risk Factors in Zourkhaneh (Traditional Wrestling) Sportsmen and Nonsportsmen, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), 262-269. magiran.com/p692970
حسن نقی زاده، محمد اسماعیل افضل پور، حسین اکبرزاده، مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی ورزشکاران رشته زورخانه(باستانی کاران) با افراد غیرورزشکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(4): 262-269. magiran.com/p692970
H. Naghizadeh, M. Afzalpour, H. Akbarzadeh, Comparison of Antioxidant Characteristics and Cardiovascular Risk Factors in Zourkhaneh (Traditional Wrestling) Sportsmen and Nonsportsmen, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2010; 17(4): 262-269. magiran.com/p692970
حسن نقی زاده، محمد اسماعیل افضل پور، حسین اکبرزاده، "مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی ورزشکاران رشته زورخانه(باستانی کاران) با افراد غیرورزشکار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 4 (1388): 262-269. magiran.com/p692970
H. Naghizadeh, M. Afzalpour, H. Akbarzadeh, "Comparison of Antioxidant Characteristics and Cardiovascular Risk Factors in Zourkhaneh (Traditional Wrestling) Sportsmen and Nonsportsmen", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.4 (2010): 262-269. magiran.com/p692970
حسن نقی زاده، محمد اسماعیل افضل پور، حسین اکبرزاده، (1388). 'مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی ورزشکاران رشته زورخانه(باستانی کاران) با افراد غیرورزشکار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، صص.262-269. magiran.com/p692970
H. Naghizadeh, M. Afzalpour, H. Akbarzadeh, (2010). 'Comparison of Antioxidant Characteristics and Cardiovascular Risk Factors in Zourkhaneh (Traditional Wrestling) Sportsmen and Nonsportsmen', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), pp.262-269. magiran.com/p692970
حسن نقی زاده؛ محمد اسماعیل افضل پور؛ حسین اکبرزاده. "مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی ورزشکاران رشته زورخانه(باستانی کاران) با افراد غیرورزشکار". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،4 ، 1388، 262-269. magiran.com/p692970
H. Naghizadeh; M. Afzalpour; H. Akbarzadeh. "Comparison of Antioxidant Characteristics and Cardiovascular Risk Factors in Zourkhaneh (Traditional Wrestling) Sportsmen and Nonsportsmen", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 4, 2010, 262-269. magiran.com/p692970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال