ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آتوسا ادیبی، رویا کلیشادی، ابوالفضل بیهقی، حمیدرضا صالحی، محمد طلایی، (1388). بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در مقایسه با گروه طبیعی (یک مطالعه مقطعی در اصفهان)، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، 270-278. magiran.com/p692971
A. Adibi, R. Kelishadi, A. Beihaghi, Hr Salehi, M. Talaei, (2010). Prevalence of Sonographic Fatty Liver in Overweight and Obese Children; A Cross Sectional Study in Isfahan, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), 270-278. magiran.com/p692971
آتوسا ادیبی، رویا کلیشادی، ابوالفضل بیهقی، حمیدرضا صالحی، محمد طلایی، بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در مقایسه با گروه طبیعی (یک مطالعه مقطعی در اصفهان). مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(4): 270-278. magiran.com/p692971
A. Adibi, R. Kelishadi, A. Beihaghi, Hr Salehi, M. Talaei, Prevalence of Sonographic Fatty Liver in Overweight and Obese Children; A Cross Sectional Study in Isfahan, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2010; 17(4): 270-278. magiran.com/p692971
آتوسا ادیبی، رویا کلیشادی، ابوالفضل بیهقی، حمیدرضا صالحی، محمد طلایی، "بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در مقایسه با گروه طبیعی (یک مطالعه مقطعی در اصفهان)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 4 (1388): 270-278. magiran.com/p692971
A. Adibi, R. Kelishadi, A. Beihaghi, Hr Salehi, M. Talaei, "Prevalence of Sonographic Fatty Liver in Overweight and Obese Children; A Cross Sectional Study in Isfahan", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.4 (2010): 270-278. magiran.com/p692971
آتوسا ادیبی، رویا کلیشادی، ابوالفضل بیهقی، حمیدرضا صالحی، محمد طلایی، (1388). 'بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در مقایسه با گروه طبیعی (یک مطالعه مقطعی در اصفهان)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، صص.270-278. magiran.com/p692971
A. Adibi, R. Kelishadi, A. Beihaghi, Hr Salehi, M. Talaei, (2010). 'Prevalence of Sonographic Fatty Liver in Overweight and Obese Children; A Cross Sectional Study in Isfahan', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), pp.270-278. magiran.com/p692971
آتوسا ادیبی؛ رویا کلیشادی؛ ابوالفضل بیهقی؛ حمیدرضا صالحی؛ محمد طلایی. "بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در مقایسه با گروه طبیعی (یک مطالعه مقطعی در اصفهان)". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،4 ، 1388، 270-278. magiran.com/p692971
A. Adibi; R. Kelishadi; A. Beihaghi; Hr Salehi; M. Talaei. "Prevalence of Sonographic Fatty Liver in Overweight and Obese Children; A Cross Sectional Study in Isfahan", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 4, 2010, 270-278. magiran.com/p692971
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال