ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل اکبری، محمدرضا پورمند، فاطمه فرد صانعی، نادیا مردانی، محمد مهدی سلطان دلال، (1388). شناسایی سویه های اشریشیاکلی حاوی ژن توکسین شیگا در نمونه های اسهال کودکان زیر 5 سال، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، 279-285. magiran.com/p692972
A. Akbari, Mr Pourmand, F. Fard Sanei, N. Mardani, Mm Soltan Dallal, (2010). Detection of E.Coli Strains Containing Shiga Toxin (Stx1/2) Gene in Diarrheal Specimens from Children Less than 5 Years Old by PCR Technique and Study of the Patterns of Antibiotic Resistance, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), 279-285. magiran.com/p692972
ابوالفضل اکبری، محمدرضا پورمند، فاطمه فرد صانعی، نادیا مردانی، محمد مهدی سلطان دلال، شناسایی سویه های اشریشیاکلی حاوی ژن توکسین شیگا در نمونه های اسهال کودکان زیر 5 سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(4): 279-285. magiran.com/p692972
A. Akbari, Mr Pourmand, F. Fard Sanei, N. Mardani, Mm Soltan Dallal, Detection of E.Coli Strains Containing Shiga Toxin (Stx1/2) Gene in Diarrheal Specimens from Children Less than 5 Years Old by PCR Technique and Study of the Patterns of Antibiotic Resistance, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2010; 17(4): 279-285. magiran.com/p692972
ابوالفضل اکبری، محمدرضا پورمند، فاطمه فرد صانعی، نادیا مردانی، محمد مهدی سلطان دلال، "شناسایی سویه های اشریشیاکلی حاوی ژن توکسین شیگا در نمونه های اسهال کودکان زیر 5 سال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 4 (1388): 279-285. magiran.com/p692972
A. Akbari, Mr Pourmand, F. Fard Sanei, N. Mardani, Mm Soltan Dallal, "Detection of E.Coli Strains Containing Shiga Toxin (Stx1/2) Gene in Diarrheal Specimens from Children Less than 5 Years Old by PCR Technique and Study of the Patterns of Antibiotic Resistance", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.4 (2010): 279-285. magiran.com/p692972
ابوالفضل اکبری، محمدرضا پورمند، فاطمه فرد صانعی، نادیا مردانی، محمد مهدی سلطان دلال، (1388). 'شناسایی سویه های اشریشیاکلی حاوی ژن توکسین شیگا در نمونه های اسهال کودکان زیر 5 سال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، صص.279-285. magiran.com/p692972
A. Akbari, Mr Pourmand, F. Fard Sanei, N. Mardani, Mm Soltan Dallal, (2010). 'Detection of E.Coli Strains Containing Shiga Toxin (Stx1/2) Gene in Diarrheal Specimens from Children Less than 5 Years Old by PCR Technique and Study of the Patterns of Antibiotic Resistance', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), pp.279-285. magiran.com/p692972
ابوالفضل اکبری؛ محمدرضا پورمند؛ فاطمه فرد صانعی؛ نادیا مردانی؛ محمد مهدی سلطان دلال. "شناسایی سویه های اشریشیاکلی حاوی ژن توکسین شیگا در نمونه های اسهال کودکان زیر 5 سال". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،4 ، 1388، 279-285. magiran.com/p692972
A. Akbari; Mr Pourmand; F. Fard Sanei; N. Mardani; Mm Soltan Dallal. "Detection of E.Coli Strains Containing Shiga Toxin (Stx1/2) Gene in Diarrheal Specimens from Children Less than 5 Years Old by PCR Technique and Study of the Patterns of Antibiotic Resistance", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 4, 2010, 279-285. magiran.com/p692972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال