ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریوش میرزائی تشنیزی، مه سیما پورشهریاری، ام البنین شیبانی، (1388). مقایسه ی اثربخشی آموزش برنامه به زیستی ذهنی و روش شناختی- رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهراصفهان 291-302، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، 291-302. magiran.com/p692974
P. Mirzaei Teshnizi, M. Pourshahriari, O. Sheibani, (2010). Comparison of the Effectiveness of Subjective Well Being Program and Fordyce Cognitive Behavior Method in Reduction of Depression in High School Students of Isfahan City, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), 291-302. magiran.com/p692974
پریوش میرزائی تشنیزی، مه سیما پورشهریاری، ام البنین شیبانی، مقایسه ی اثربخشی آموزش برنامه به زیستی ذهنی و روش شناختی- رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهراصفهان 291-302. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1388؛ 17(4): 291-302. magiran.com/p692974
P. Mirzaei Teshnizi, M. Pourshahriari, O. Sheibani, Comparison of the Effectiveness of Subjective Well Being Program and Fordyce Cognitive Behavior Method in Reduction of Depression in High School Students of Isfahan City, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2010; 17(4): 291-302. magiran.com/p692974
پریوش میرزائی تشنیزی، مه سیما پورشهریاری، ام البنین شیبانی، "مقایسه ی اثربخشی آموزش برنامه به زیستی ذهنی و روش شناختی- رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهراصفهان 291-302"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 17، شماره 4 (1388): 291-302. magiran.com/p692974
P. Mirzaei Teshnizi, M. Pourshahriari, O. Sheibani, "Comparison of the Effectiveness of Subjective Well Being Program and Fordyce Cognitive Behavior Method in Reduction of Depression in High School Students of Isfahan City", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 17, no.4 (2010): 291-302. magiran.com/p692974
پریوش میرزائی تشنیزی، مه سیما پورشهریاری، ام البنین شیبانی، (1388). 'مقایسه ی اثربخشی آموزش برنامه به زیستی ذهنی و روش شناختی- رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهراصفهان 291-302'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17(4)، صص.291-302. magiran.com/p692974
P. Mirzaei Teshnizi, M. Pourshahriari, O. Sheibani, (2010). 'Comparison of the Effectiveness of Subjective Well Being Program and Fordyce Cognitive Behavior Method in Reduction of Depression in High School Students of Isfahan City', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17(4), pp.291-302. magiran.com/p692974
پریوش میرزائی تشنیزی؛ مه سیما پورشهریاری؛ ام البنین شیبانی. "مقایسه ی اثربخشی آموزش برنامه به زیستی ذهنی و روش شناختی- رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهراصفهان 291-302". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 17 ،4 ، 1388، 291-302. magiran.com/p692974
P. Mirzaei Teshnizi; M. Pourshahriari; O. Sheibani. "Comparison of the Effectiveness of Subjective Well Being Program and Fordyce Cognitive Behavior Method in Reduction of Depression in High School Students of Isfahan City", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 17, 4, 2010, 291-302. magiran.com/p692974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال