ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر علیرضا کازرونی و مجید فشاری، (1387). تاثیر شاخص های رقابتی قیمتی و غیر قیمتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران (82 - 1377)، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(1)، 27. magiran.com/p699109
Ali Reza Kazerooni (Phd), Majid Feshari (Msc), (2008). The Impact of Competitive Price and Non-Price Indices on the Export of Industrial Sub-Sectors: A Case Study of Iran (1998:2-2004:1), Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(1), 27. magiran.com/p699109
دکتر علیرضا کازرونی و مجید فشاری، تاثیر شاخص های رقابتی قیمتی و غیر قیمتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران (82 - 1377). فصلنامه اقتصاد مقداری، 1387؛ 5(1): 27. magiran.com/p699109
Ali Reza Kazerooni (Phd), Majid Feshari (Msc), The Impact of Competitive Price and Non-Price Indices on the Export of Industrial Sub-Sectors: A Case Study of Iran (1998:2-2004:1), Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2008; 5(1): 27. magiran.com/p699109
دکتر علیرضا کازرونی و مجید فشاری، "تاثیر شاخص های رقابتی قیمتی و غیر قیمتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران (82 - 1377)"، فصلنامه اقتصاد مقداری 5، شماره 1 (1387): 27. magiran.com/p699109
Ali Reza Kazerooni (Phd), Majid Feshari (Msc), "The Impact of Competitive Price and Non-Price Indices on the Export of Industrial Sub-Sectors: A Case Study of Iran (1998:2-2004:1)", Quarterly Journal of Quantitative Economics 5, no.1 (2008): 27. magiran.com/p699109
دکتر علیرضا کازرونی و مجید فشاری، (1387). 'تاثیر شاخص های رقابتی قیمتی و غیر قیمتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران (82 - 1377)'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(1)، صص.27. magiran.com/p699109
Ali Reza Kazerooni (Phd), Majid Feshari (Msc), (2008). 'The Impact of Competitive Price and Non-Price Indices on the Export of Industrial Sub-Sectors: A Case Study of Iran (1998:2-2004:1)', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(1), pp.27. magiran.com/p699109
دکتر علیرضا کازرونی و مجید فشاری. "تاثیر شاخص های رقابتی قیمتی و غیر قیمتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران (82 - 1377)". فصلنامه اقتصاد مقداری، 5 ،1 ، 1387، 27. magiran.com/p699109
Ali Reza Kazerooni (Phd); Majid Feshari (Msc). "The Impact of Competitive Price and Non-Price Indices on the Export of Industrial Sub-Sectors: A Case Study of Iran (1998:2-2004:1)", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5, 1, 2008, 27. magiran.com/p699109
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال