ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر علی اصغر بانویی، دکتر فاطمه بزازان، دکتر سهیلا پروین، مهدی کرمی و سید ایمان آزاد، (1387). آزمون رابطه ی بین اندازه ی نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه ی موردی 28 استان کشور، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(1)، 1. magiran.com/p699110
Ali Asghar Banouei (Phd), Fatemeh Bazzazan (Phd), Sohila Parvin (Phd), Mehdi Karami (Msc), Seyed Ieman Azad (Msc), (2008). Testing Relationships between the Relative Size and Import Coefficients:A Case study of 28 Provinces of Iran, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(1), 1. magiran.com/p699110
دکتر علی اصغر بانویی، دکتر فاطمه بزازان، دکتر سهیلا پروین، مهدی کرمی و سید ایمان آزاد، آزمون رابطه ی بین اندازه ی نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه ی موردی 28 استان کشور. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1387؛ 5(1): 1. magiran.com/p699110
Ali Asghar Banouei (Phd), Fatemeh Bazzazan (Phd), Sohila Parvin (Phd), Mehdi Karami (Msc), Seyed Ieman Azad (Msc), Testing Relationships between the Relative Size and Import Coefficients:A Case study of 28 Provinces of Iran, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2008; 5(1): 1. magiran.com/p699110
دکتر علی اصغر بانویی، دکتر فاطمه بزازان، دکتر سهیلا پروین، مهدی کرمی و سید ایمان آزاد، "آزمون رابطه ی بین اندازه ی نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه ی موردی 28 استان کشور"، فصلنامه اقتصاد مقداری 5، شماره 1 (1387): 1. magiran.com/p699110
Ali Asghar Banouei (Phd), Fatemeh Bazzazan (Phd), Sohila Parvin (Phd), Mehdi Karami (Msc), Seyed Ieman Azad (Msc), "Testing Relationships between the Relative Size and Import Coefficients:A Case study of 28 Provinces of Iran", Quarterly Journal of Quantitative Economics 5, no.1 (2008): 1. magiran.com/p699110
دکتر علی اصغر بانویی، دکتر فاطمه بزازان، دکتر سهیلا پروین، مهدی کرمی و سید ایمان آزاد، (1387). 'آزمون رابطه ی بین اندازه ی نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه ی موردی 28 استان کشور'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 5(1)، صص.1. magiran.com/p699110
Ali Asghar Banouei (Phd), Fatemeh Bazzazan (Phd), Sohila Parvin (Phd), Mehdi Karami (Msc), Seyed Ieman Azad (Msc), (2008). 'Testing Relationships between the Relative Size and Import Coefficients:A Case study of 28 Provinces of Iran', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(1), pp.1. magiran.com/p699110
دکتر علی اصغر بانویی؛ دکتر فاطمه بزازان؛ دکتر سهیلا پروین؛ مهدی کرمی و سید ایمان آزاد. "آزمون رابطه ی بین اندازه ی نسبی و ضرایب واردات مناطق: مطالعه ی موردی 28 استان کشور". فصلنامه اقتصاد مقداری، 5 ،1 ، 1387، 1. magiran.com/p699110
Ali Asghar Banouei (Phd); Fatemeh Bazzazan (Phd); Sohila Parvin (Phd); Mehdi Karami (Msc); Seyed Ieman Azad (Msc). "Testing Relationships between the Relative Size and Import Coefficients:A Case study of 28 Provinces of Iran", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5, 1, 2008, 1. magiran.com/p699110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال