ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمودرضا دهقانی، الهام طالبیان، راحله زارع شاهی، الهام پورخاندانی، علی پورخاندانی، پردیس ساسانی، شیما وزیری نسب، اعظم بذرافشان، علی اکبر حقدوست، اعظم شمس الدین، (1388). مفهوم موفقیت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانش آموختگان خارج از کشور: مطالعه کیفی، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 6(2)، 99. magiran.com/p703989
Mahmood Reza Dehghani, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Elham Pourkhandani, Ali Pourkhandani, Pardis Sasani, Shima Vaziri Nasab, Azam Bazafshan, Ali Akbar Haghdoost, Azam Shamsadin, (2010). The Concept of Educational Achievement and its Effective Factors according to the Overseas Graduate's Point of View: a Qualitative Study, Strides in Development of Medical Education, 6(2), 99. magiran.com/p703989
محمودرضا دهقانی، الهام طالبیان، راحله زارع شاهی، الهام پورخاندانی، علی پورخاندانی، پردیس ساسانی، شیما وزیری نسب، اعظم بذرافشان، علی اکبر حقدوست، اعظم شمس الدین، مفهوم موفقیت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانش آموختگان خارج از کشور: مطالعه کیفی. نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 1388؛ 6(2): 99. magiran.com/p703989
Mahmood Reza Dehghani, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Elham Pourkhandani, Ali Pourkhandani, Pardis Sasani, Shima Vaziri Nasab, Azam Bazafshan, Ali Akbar Haghdoost, Azam Shamsadin, The Concept of Educational Achievement and its Effective Factors according to the Overseas Graduate's Point of View: a Qualitative Study, Strides in Development of Medical Education, 2010; 6(2): 99. magiran.com/p703989
محمودرضا دهقانی، الهام طالبیان، راحله زارع شاهی، الهام پورخاندانی، علی پورخاندانی، پردیس ساسانی، شیما وزیری نسب، اعظم بذرافشان، علی اکبر حقدوست، اعظم شمس الدین، "مفهوم موفقیت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانش آموختگان خارج از کشور: مطالعه کیفی"، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی 6، شماره 2 (1388): 99. magiran.com/p703989
Mahmood Reza Dehghani, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Elham Pourkhandani, Ali Pourkhandani, Pardis Sasani, Shima Vaziri Nasab, Azam Bazafshan, Ali Akbar Haghdoost, Azam Shamsadin, "The Concept of Educational Achievement and its Effective Factors according to the Overseas Graduate's Point of View: a Qualitative Study", Strides in Development of Medical Education 6, no.2 (2010): 99. magiran.com/p703989
محمودرضا دهقانی، الهام طالبیان، راحله زارع شاهی، الهام پورخاندانی، علی پورخاندانی، پردیس ساسانی، شیما وزیری نسب، اعظم بذرافشان، علی اکبر حقدوست، اعظم شمس الدین، (1388). 'مفهوم موفقیت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانش آموختگان خارج از کشور: مطالعه کیفی'، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 6(2)، صص.99. magiran.com/p703989
Mahmood Reza Dehghani, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Elham Pourkhandani, Ali Pourkhandani, Pardis Sasani, Shima Vaziri Nasab, Azam Bazafshan, Ali Akbar Haghdoost, Azam Shamsadin, (2010). 'The Concept of Educational Achievement and its Effective Factors according to the Overseas Graduate's Point of View: a Qualitative Study', Strides in Development of Medical Education, 6(2), pp.99. magiran.com/p703989
محمودرضا دهقانی؛ الهام طالبیان؛ راحله زارع شاهی؛ الهام پورخاندانی؛ علی پورخاندانی؛ پردیس ساسانی؛ شیما وزیری نسب؛ اعظم بذرافشان؛ علی اکبر حقدوست؛ اعظم شمس الدین. "مفهوم موفقیت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانش آموختگان خارج از کشور: مطالعه کیفی". نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 6 ،2 ، 1388، 99. magiran.com/p703989
Mahmood Reza Dehghani; Elham Talebian; Rahele Zareshahi; Elham Pourkhandani; Ali Pourkhandani; Pardis Sasani; Shima Vaziri Nasab; Azam Bazafshan; Ali Akbar Haghdoost; Azam Shamsadin. "The Concept of Educational Achievement and its Effective Factors according to the Overseas Graduate's Point of View: a Qualitative Study", Strides in Development of Medical Education, 6, 2, 2010, 99. magiran.com/p703989
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال