ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت باروتی، محمد رضازاده کرمانی، بهنام صادقی راد، شهرزاد متقی پیشه، مینو عربی، سامان صلاحی، علی اکبر حق دوست، (1388). شیوع کم خونی در زنان باردار ایرانی: مرور ساختار یافته و فراتحلیل، Journal of Reproduction & Infertility، 11(1)، 17. magiran.com/p706982
Esmat Barooti, Mohammad Rezazadehkermani, Behnam Sadeghirad, Shahrzad Motaghipisheh, Soodabeh Tayeri, Minoo Arabi, Saman Salahi, Ali-Akbar Haghdoost, (2010). Prevalence of Iron Deficiency Anemia among Iranian Pregnant Women; a Systematic Review and Meta-analysis, Journal of Reproduction & Infertility, 11(1), 17. magiran.com/p706982
عصمت باروتی، محمد رضازاده کرمانی، بهنام صادقی راد، شهرزاد متقی پیشه، مینو عربی، سامان صلاحی، علی اکبر حق دوست، شیوع کم خونی در زنان باردار ایرانی: مرور ساختار یافته و فراتحلیل. Journal of Reproduction & Infertility، 1388؛ 11(1): 17. magiran.com/p706982
Esmat Barooti, Mohammad Rezazadehkermani, Behnam Sadeghirad, Shahrzad Motaghipisheh, Soodabeh Tayeri, Minoo Arabi, Saman Salahi, Ali-Akbar Haghdoost, Prevalence of Iron Deficiency Anemia among Iranian Pregnant Women; a Systematic Review and Meta-analysis, Journal of Reproduction & Infertility, 2010; 11(1): 17. magiran.com/p706982
عصمت باروتی، محمد رضازاده کرمانی، بهنام صادقی راد، شهرزاد متقی پیشه، مینو عربی، سامان صلاحی، علی اکبر حق دوست، "شیوع کم خونی در زنان باردار ایرانی: مرور ساختار یافته و فراتحلیل"، Journal of Reproduction & Infertility 11، شماره 1 (1388): 17. magiran.com/p706982
Esmat Barooti, Mohammad Rezazadehkermani, Behnam Sadeghirad, Shahrzad Motaghipisheh, Soodabeh Tayeri, Minoo Arabi, Saman Salahi, Ali-Akbar Haghdoost, "Prevalence of Iron Deficiency Anemia among Iranian Pregnant Women; a Systematic Review and Meta-analysis", Journal of Reproduction & Infertility 11, no.1 (2010): 17. magiran.com/p706982
عصمت باروتی، محمد رضازاده کرمانی، بهنام صادقی راد، شهرزاد متقی پیشه، مینو عربی، سامان صلاحی، علی اکبر حق دوست، (1388). 'شیوع کم خونی در زنان باردار ایرانی: مرور ساختار یافته و فراتحلیل'، Journal of Reproduction & Infertility، 11(1)، صص.17. magiran.com/p706982
Esmat Barooti, Mohammad Rezazadehkermani, Behnam Sadeghirad, Shahrzad Motaghipisheh, Soodabeh Tayeri, Minoo Arabi, Saman Salahi, Ali-Akbar Haghdoost, (2010). 'Prevalence of Iron Deficiency Anemia among Iranian Pregnant Women; a Systematic Review and Meta-analysis', Journal of Reproduction & Infertility, 11(1), pp.17. magiran.com/p706982
عصمت باروتی؛ محمد رضازاده کرمانی؛ بهنام صادقی راد؛ شهرزاد متقی پیشه؛ مینو عربی؛ سامان صلاحی؛ علی اکبر حق دوست. "شیوع کم خونی در زنان باردار ایرانی: مرور ساختار یافته و فراتحلیل". Journal of Reproduction & Infertility، 11 ،1 ، 1388، 17. magiran.com/p706982
Esmat Barooti; Mohammad Rezazadehkermani; Behnam Sadeghirad; Shahrzad Motaghipisheh; Soodabeh Tayeri; Minoo Arabi; Saman Salahi; Ali-Akbar Haghdoost. "Prevalence of Iron Deficiency Anemia among Iranian Pregnant Women; a Systematic Review and Meta-analysis", Journal of Reproduction & Infertility, 11, 1, 2010, 17. magiran.com/p706982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال