ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضاحسین حیدری، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، هوشنگ سبحانی، (1388). مقایسه روش های نمونه برداری با قطعه نمونه دایره ای شکل و خط نمونه در جنگلهای بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه)، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17(3)، 359. magiran.com/p708770
R.H. Heidari, M. Zobeiri, M. Namiranian, H. Sobhani, (2010). Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University, Kermanshah province), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(3), 359. magiran.com/p708770
رضاحسین حیدری، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، هوشنگ سبحانی، مقایسه روش های نمونه برداری با قطعه نمونه دایره ای شکل و خط نمونه در جنگلهای بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1388؛ 17(3): 359. magiran.com/p708770
R.H. Heidari, M. Zobeiri, M. Namiranian, H. Sobhani, Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University, Kermanshah province), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2010; 17(3): 359. magiran.com/p708770
رضاحسین حیدری، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، هوشنگ سبحانی، "مقایسه روش های نمونه برداری با قطعه نمونه دایره ای شکل و خط نمونه در جنگلهای بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه)"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 17، شماره 3 (1388): 359. magiran.com/p708770
R.H. Heidari, M. Zobeiri, M. Namiranian, H. Sobhani, "Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University, Kermanshah province)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 17, no.3 (2010): 359. magiran.com/p708770
رضاحسین حیدری، محمود زبیری، منوچهر نمیرانیان، هوشنگ سبحانی، (1388). 'مقایسه روش های نمونه برداری با قطعه نمونه دایره ای شکل و خط نمونه در جنگلهای بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه)'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17(3)، صص.359. magiran.com/p708770
R.H. Heidari, M. Zobeiri, M. Namiranian, H. Sobhani, (2010). 'Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University, Kermanshah province)', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(3), pp.359. magiran.com/p708770
رضاحسین حیدری؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ هوشنگ سبحانی. "مقایسه روش های نمونه برداری با قطعه نمونه دایره ای شکل و خط نمونه در جنگلهای بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگل آموزشی- پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه)". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17 ،3 ، 1388، 359. magiran.com/p708770
R.H. Heidari; M. Zobeiri; M. Namiranian; H. Sobhani. "Comparison of circular plot and transect sampling methods in the Zagros Oak Forests (Case study: Educational and research forest of Razi University, Kermanshah province)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17, 3, 2010, 359. magiran.com/p708770
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال