ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی ایزدی، فرزاد ناظم، اصغر ظریفیان، انوش اقدامی، داود خورشیدی، (1388). تاثیر مصرف طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی هنگام فعالیت هوازی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 17(2)، 113. magiran.com/p709590
Eizadi M., Nazem F., Zarifyan A., Eghdami A., Khorshidi D, (2010). The Effect of Chronic Intake of L-carnitine L-tartrate on Lipid Metabolism during Aerobic Exercise, Journal of Kerman University of Medical Sciences, 17(2), 113. magiran.com/p709590
مجتبی ایزدی، فرزاد ناظم، اصغر ظریفیان، انوش اقدامی، داود خورشیدی، تاثیر مصرف طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی هنگام فعالیت هوازی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1388؛ 17(2): 113. magiran.com/p709590
Eizadi M., Nazem F., Zarifyan A., Eghdami A., Khorshidi D, The Effect of Chronic Intake of L-carnitine L-tartrate on Lipid Metabolism during Aerobic Exercise, Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2010; 17(2): 113. magiran.com/p709590
مجتبی ایزدی، فرزاد ناظم، اصغر ظریفیان، انوش اقدامی، داود خورشیدی، "تاثیر مصرف طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی هنگام فعالیت هوازی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 17، شماره 2 (1388): 113. magiran.com/p709590
Eizadi M., Nazem F., Zarifyan A., Eghdami A., Khorshidi D, "The Effect of Chronic Intake of L-carnitine L-tartrate on Lipid Metabolism during Aerobic Exercise", Journal of Kerman University of Medical Sciences 17, no.2 (2010): 113. magiran.com/p709590
مجتبی ایزدی، فرزاد ناظم، اصغر ظریفیان، انوش اقدامی، داود خورشیدی، (1388). 'تاثیر مصرف طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی هنگام فعالیت هوازی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 17(2)، صص.113. magiran.com/p709590
Eizadi M., Nazem F., Zarifyan A., Eghdami A., Khorshidi D, (2010). 'The Effect of Chronic Intake of L-carnitine L-tartrate on Lipid Metabolism during Aerobic Exercise', Journal of Kerman University of Medical Sciences, 17(2), pp.113. magiran.com/p709590
مجتبی ایزدی؛ فرزاد ناظم؛ اصغر ظریفیان؛ انوش اقدامی؛ داود خورشیدی. "تاثیر مصرف طولانی مدت ال-کارنیتین ال-تارتارات بر متابولیسم چربی هنگام فعالیت هوازی". مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 17 ،2 ، 1388، 113. magiran.com/p709590
Eizadi M.; Nazem F.; Zarifyan A.; Eghdami A.; Khorshidi D. "The Effect of Chronic Intake of L-carnitine L-tartrate on Lipid Metabolism during Aerobic Exercise", Journal of Kerman University of Medical Sciences, 17, 2, 2010, 113. magiran.com/p709590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال