ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فواد سلطانی، رضا کراچیان، محمد کارآموز، (1388). بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدل های استنتاج تطبیقی عصبی - فازی (ANFIS) و مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، مجله شریف، 25(51)، 3. magiran.com/p710479
Reza Kerachian, (2010). Optimal operation of reservoir dams with little use of qualitative models of adaptive neural fuzzy inference model ANFIS and genetic algorithm optimization, Sharif, 25(51), 3. magiran.com/p710479
فواد سلطانی، رضا کراچیان، محمد کارآموز، بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدل های استنتاج تطبیقی عصبی - فازی (ANFIS) و مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک. مجله شریف، 1388؛ 25(51): 3. magiran.com/p710479
Reza Kerachian, Optimal operation of reservoir dams with little use of qualitative models of adaptive neural fuzzy inference model ANFIS and genetic algorithm optimization, Sharif, 2010; 25(51): 3. magiran.com/p710479
فواد سلطانی، رضا کراچیان، محمد کارآموز، "بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدل های استنتاج تطبیقی عصبی - فازی (ANFIS) و مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک"، مجله شریف 25، شماره 51 (1388): 3. magiran.com/p710479
Reza Kerachian, "Optimal operation of reservoir dams with little use of qualitative models of adaptive neural fuzzy inference model ANFIS and genetic algorithm optimization", Sharif 25, no.51 (2010): 3. magiran.com/p710479
فواد سلطانی، رضا کراچیان، محمد کارآموز، (1388). 'بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدل های استنتاج تطبیقی عصبی - فازی (ANFIS) و مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک'، مجله شریف، 25(51)، صص.3. magiran.com/p710479
Reza Kerachian, (2010). 'Optimal operation of reservoir dams with little use of qualitative models of adaptive neural fuzzy inference model ANFIS and genetic algorithm optimization', Sharif, 25(51), pp.3. magiran.com/p710479
فواد سلطانی؛ رضا کراچیان؛ محمد کارآموز. "بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدل های استنتاج تطبیقی عصبی - فازی (ANFIS) و مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک". مجله شریف، 25 ،51 ، 1388، 3. magiran.com/p710479
Reza Kerachian. "Optimal operation of reservoir dams with little use of qualitative models of adaptive neural fuzzy inference model ANFIS and genetic algorithm optimization", Sharif, 25, 51, 2010, 3. magiran.com/p710479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال