ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه زهرایی، عباس روزبهانی، (1388). پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K-Means اصلاح شده، مجله شریف، 25(51)، 19. magiran.com/p710481
Banafsheh Zarhrai, (2010). Long-term rainfall prediction using clustering signals according to weather changes K_Means modified precipitation method Case study: forecasting precipitation in Sistan and Baluchestan, Sharif, 25(51), 19. magiran.com/p710481
بنفشه زهرایی، عباس روزبهانی، پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K-Means اصلاح شده. مجله شریف، 1388؛ 25(51): 19. magiran.com/p710481
Banafsheh Zarhrai, Long-term rainfall prediction using clustering signals according to weather changes K_Means modified precipitation method Case study: forecasting precipitation in Sistan and Baluchestan, Sharif, 2010; 25(51): 19. magiran.com/p710481
بنفشه زهرایی، عباس روزبهانی، "پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K-Means اصلاح شده"، مجله شریف 25، شماره 51 (1388): 19. magiran.com/p710481
Banafsheh Zarhrai, "Long-term rainfall prediction using clustering signals according to weather changes K_Means modified precipitation method Case study: forecasting precipitation in Sistan and Baluchestan", Sharif 25, no.51 (2010): 19. magiran.com/p710481
بنفشه زهرایی، عباس روزبهانی، (1388). 'پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K-Means اصلاح شده'، مجله شریف، 25(51)، صص.19. magiran.com/p710481
Banafsheh Zarhrai, (2010). 'Long-term rainfall prediction using clustering signals according to weather changes K_Means modified precipitation method Case study: forecasting precipitation in Sistan and Baluchestan', Sharif, 25(51), pp.19. magiran.com/p710481
بنفشه زهرایی؛ عباس روزبهانی. "پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K-Means اصلاح شده". مجله شریف، 25 ،51 ، 1388، 19. magiran.com/p710481
Banafsheh Zarhrai. "Long-term rainfall prediction using clustering signals according to weather changes K_Means modified precipitation method Case study: forecasting precipitation in Sistan and Baluchestan", Sharif, 25, 51, 2010, 19. magiran.com/p710481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال