ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا برادر، محمود شمسبد، آزاده غیبی زاد، (1389). نقش های اجتماعی زنان و مردان در داستان های واقعی کودکان (تالیف شده طی سال های 1360-1384)، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 5(4)، 129. magiran.com/p714824
Baradar, Shamsbod, Gheybeezzadeh, (2010). The social roles played by women and men in story books written for children, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 5(4), 129. magiran.com/p714824
رویا برادر، محمود شمسبد، آزاده غیبی زاد، نقش های اجتماعی زنان و مردان در داستان های واقعی کودکان (تالیف شده طی سال های 1360-1384). فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 1389؛ 5(4): 129. magiran.com/p714824
Baradar, Shamsbod, Gheybeezzadeh, The social roles played by women and men in story books written for children, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 2010; 5(4): 129. magiran.com/p714824
رویا برادر، محمود شمسبد، آزاده غیبی زاد، "نقش های اجتماعی زنان و مردان در داستان های واقعی کودکان (تالیف شده طی سال های 1360-1384)"، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی 5، شماره 4 (1389): 129. magiran.com/p714824
Baradar, Shamsbod, Gheybeezzadeh, "The social roles played by women and men in story books written for children", Quarterly Journal of New Thoughts on Education 5, no.4 (2010): 129. magiran.com/p714824
رویا برادر، محمود شمسبد، آزاده غیبی زاد، (1389). 'نقش های اجتماعی زنان و مردان در داستان های واقعی کودکان (تالیف شده طی سال های 1360-1384)'، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 5(4)، صص.129. magiran.com/p714824
Baradar, Shamsbod, Gheybeezzadeh, (2010). 'The social roles played by women and men in story books written for children', Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 5(4), pp.129. magiran.com/p714824
رویا برادر؛ محمود شمسبد؛ آزاده غیبی زاد. "نقش های اجتماعی زنان و مردان در داستان های واقعی کودکان (تالیف شده طی سال های 1360-1384)". فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 5 ،4 ، 1389، 129. magiran.com/p714824
Baradar; Shamsbod; Gheybeezzadeh. "The social roles played by women and men in story books written for children", Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 5, 4, 2010, 129. magiran.com/p714824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال