ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید توکلی، محسن محسنی، مهران رستمی، (1388). استفاده از اتصال دهنده سیلانی و اسید فسفریک در آمایش سطحی کربنات کلسیم و بررسی رفتار پخش آن در آب و تولوئن، نشریه علوم و فناوری رنگ، 3(4)، 209. magiran.com/p716578
V. Tavakkoli, M. Mohseni, M. Rostami, (2010). Surface Treatment of Calcium Carbonate Using Silane Coupling Agent and Phosphoric Acid and a Study of Their Dispersion Behavior in Water and Toluene, Journal of Color Science and Technology, 3(4), 209. magiran.com/p716578
وحید توکلی، محسن محسنی، مهران رستمی، استفاده از اتصال دهنده سیلانی و اسید فسفریک در آمایش سطحی کربنات کلسیم و بررسی رفتار پخش آن در آب و تولوئن. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1388؛ 3(4): 209. magiran.com/p716578
V. Tavakkoli, M. Mohseni, M. Rostami, Surface Treatment of Calcium Carbonate Using Silane Coupling Agent and Phosphoric Acid and a Study of Their Dispersion Behavior in Water and Toluene, Journal of Color Science and Technology, 2010; 3(4): 209. magiran.com/p716578
وحید توکلی، محسن محسنی، مهران رستمی، "استفاده از اتصال دهنده سیلانی و اسید فسفریک در آمایش سطحی کربنات کلسیم و بررسی رفتار پخش آن در آب و تولوئن"، نشریه علوم و فناوری رنگ 3، شماره 4 (1388): 209. magiran.com/p716578
V. Tavakkoli, M. Mohseni, M. Rostami, "Surface Treatment of Calcium Carbonate Using Silane Coupling Agent and Phosphoric Acid and a Study of Their Dispersion Behavior in Water and Toluene", Journal of Color Science and Technology 3, no.4 (2010): 209. magiran.com/p716578
وحید توکلی، محسن محسنی، مهران رستمی، (1388). 'استفاده از اتصال دهنده سیلانی و اسید فسفریک در آمایش سطحی کربنات کلسیم و بررسی رفتار پخش آن در آب و تولوئن'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 3(4)، صص.209. magiran.com/p716578
V. Tavakkoli, M. Mohseni, M. Rostami, (2010). 'Surface Treatment of Calcium Carbonate Using Silane Coupling Agent and Phosphoric Acid and a Study of Their Dispersion Behavior in Water and Toluene', Journal of Color Science and Technology, 3(4), pp.209. magiran.com/p716578
وحید توکلی؛ محسن محسنی؛ مهران رستمی. "استفاده از اتصال دهنده سیلانی و اسید فسفریک در آمایش سطحی کربنات کلسیم و بررسی رفتار پخش آن در آب و تولوئن". نشریه علوم و فناوری رنگ، 3 ،4 ، 1388، 209. magiran.com/p716578
V. Tavakkoli; M. Mohseni; M. Rostami. "Surface Treatment of Calcium Carbonate Using Silane Coupling Agent and Phosphoric Acid and a Study of Their Dispersion Behavior in Water and Toluene", Journal of Color Science and Technology, 3, 4, 2010, 209. magiran.com/p716578
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال