ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا سلیمی، حسن سامعی، علی اصغر صباغ الوانی، علی اصغر سرابی، محمدرضا تحریری، (1388). بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ سنجی فسفرهای نهایی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 3(4)، 251. magiran.com/p716583
R. Salimi, H. Sameie, A. A. Sabbagh Alvani, A. A. Sarabi, M. Tahriri, (2010). Investigation of Phase and Luminescence Properties of SrMgAl2SiO7:Eu2+ Nanocrystalline Pigment and Colorimetry of Final Phosphors, Journal of Color Science and Technology, 3(4), 251. magiran.com/p716583
رضا سلیمی، حسن سامعی، علی اصغر صباغ الوانی، علی اصغر سرابی، محمدرضا تحریری، بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ سنجی فسفرهای نهایی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1388؛ 3(4): 251. magiran.com/p716583
R. Salimi, H. Sameie, A. A. Sabbagh Alvani, A. A. Sarabi, M. Tahriri, Investigation of Phase and Luminescence Properties of SrMgAl2SiO7:Eu2+ Nanocrystalline Pigment and Colorimetry of Final Phosphors, Journal of Color Science and Technology, 2010; 3(4): 251. magiran.com/p716583
رضا سلیمی، حسن سامعی، علی اصغر صباغ الوانی، علی اصغر سرابی، محمدرضا تحریری، "بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ سنجی فسفرهای نهایی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 3، شماره 4 (1388): 251. magiran.com/p716583
R. Salimi, H. Sameie, A. A. Sabbagh Alvani, A. A. Sarabi, M. Tahriri, "Investigation of Phase and Luminescence Properties of SrMgAl2SiO7:Eu2+ Nanocrystalline Pigment and Colorimetry of Final Phosphors", Journal of Color Science and Technology 3, no.4 (2010): 251. magiran.com/p716583
رضا سلیمی، حسن سامعی، علی اصغر صباغ الوانی، علی اصغر سرابی، محمدرضا تحریری، (1388). 'بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ سنجی فسفرهای نهایی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 3(4)، صص.251. magiran.com/p716583
R. Salimi, H. Sameie, A. A. Sabbagh Alvani, A. A. Sarabi, M. Tahriri, (2010). 'Investigation of Phase and Luminescence Properties of SrMgAl2SiO7:Eu2+ Nanocrystalline Pigment and Colorimetry of Final Phosphors', Journal of Color Science and Technology, 3(4), pp.251. magiran.com/p716583
رضا سلیمی؛ حسن سامعی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ محمدرضا تحریری. "بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ سنجی فسفرهای نهایی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 3 ،4 ، 1388، 251. magiran.com/p716583
R. Salimi; H. Sameie; A. A. Sabbagh Alvani; A. A. Sarabi; M. Tahriri. "Investigation of Phase and Luminescence Properties of SrMgAl2SiO7:Eu2+ Nanocrystalline Pigment and Colorimetry of Final Phosphors", Journal of Color Science and Technology, 3, 4, 2010, 251. magiran.com/p716583
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال