ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الیاس آرزمجو، مصطفی حیدری، احمد قنبری، (1389). بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25(4)، 482-494. magiran.com/p721202
A. Arazmjo, M. Heidari, A. Ghanbari, (2010). The effect of water stress and three sources of fertilizers on flower yield, physiological parameters and nutrient uptake in chamomile (Matricaria chamomilla L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 25(4), 482-494. magiran.com/p721202
الیاس آرزمجو، مصطفی حیدری، احمد قنبری، بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1389؛ 25(4): 482-494. magiran.com/p721202
A. Arazmjo, M. Heidari, A. Ghanbari, The effect of water stress and three sources of fertilizers on flower yield, physiological parameters and nutrient uptake in chamomile (Matricaria chamomilla L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2010; 25(4): 482-494. magiran.com/p721202
الیاس آرزمجو، مصطفی حیدری، احمد قنبری، "بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 25، شماره 4 (1389): 482-494. magiran.com/p721202
A. Arazmjo, M. Heidari, A. Ghanbari, "The effect of water stress and three sources of fertilizers on flower yield, physiological parameters and nutrient uptake in chamomile (Matricaria chamomilla L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 25, no.4 (2010): 482-494. magiran.com/p721202
الیاس آرزمجو، مصطفی حیدری، احمد قنبری، (1389). 'بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25(4)، صص.482-494. magiran.com/p721202
A. Arazmjo, M. Heidari, A. Ghanbari, (2010). 'The effect of water stress and three sources of fertilizers on flower yield, physiological parameters and nutrient uptake in chamomile (Matricaria chamomilla L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 25(4), pp.482-494. magiran.com/p721202
الیاس آرزمجو؛ مصطفی حیدری؛ احمد قنبری. "بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 25 ،4 ، 1389، 482-494. magiran.com/p721202
A. Arazmjo; M. Heidari; A. Ghanbari. "The effect of water stress and three sources of fertilizers on flower yield, physiological parameters and nutrient uptake in chamomile (Matricaria chamomilla L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 25, 4, 2010, 482-494. magiran.com/p721202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال