ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صنایعی، امین بهزاد مهر، سید مسعود حسینی سروری، (1388). مطالعه تاثیر جهت و سرعت وزش هوا بر دمای بیسکویت های سبوسدار روی خط خنک کاری واحد صنعتی نان قدس رضوی، مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت (ADMT)، 2(4)، 41. magiran.com/p723667
Ali Sanaee, Amin Behzadmehr, Sayed Masoud Hoseini, (2009). Effects of Cooling Air Direction and Velocity on a Branwheat Biscuit's Temperature in the Cooling Line of Razavi Food Industries Company, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, 2(4), 41. magiran.com/p723667
علی صنایعی، امین بهزاد مهر، سید مسعود حسینی سروری، مطالعه تاثیر جهت و سرعت وزش هوا بر دمای بیسکویت های سبوسدار روی خط خنک کاری واحد صنعتی نان قدس رضوی. مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت (ADMT)، 1388؛ 2(4): 41. magiran.com/p723667
Ali Sanaee, Amin Behzadmehr, Sayed Masoud Hoseini, Effects of Cooling Air Direction and Velocity on a Branwheat Biscuit's Temperature in the Cooling Line of Razavi Food Industries Company, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, 2009; 2(4): 41. magiran.com/p723667
علی صنایعی، امین بهزاد مهر، سید مسعود حسینی سروری، "مطالعه تاثیر جهت و سرعت وزش هوا بر دمای بیسکویت های سبوسدار روی خط خنک کاری واحد صنعتی نان قدس رضوی"، مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت (ADMT) 2، شماره 4 (1388): 41. magiran.com/p723667
Ali Sanaee, Amin Behzadmehr, Sayed Masoud Hoseini, "Effects of Cooling Air Direction and Velocity on a Branwheat Biscuit's Temperature in the Cooling Line of Razavi Food Industries Company", International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2, no.4 (2009): 41. magiran.com/p723667
علی صنایعی، امین بهزاد مهر، سید مسعود حسینی سروری، (1388). 'مطالعه تاثیر جهت و سرعت وزش هوا بر دمای بیسکویت های سبوسدار روی خط خنک کاری واحد صنعتی نان قدس رضوی'، مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت (ADMT)، 2(4)، صص.41. magiran.com/p723667
Ali Sanaee, Amin Behzadmehr, Sayed Masoud Hoseini, (2009). 'Effects of Cooling Air Direction and Velocity on a Branwheat Biscuit's Temperature in the Cooling Line of Razavi Food Industries Company', International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, 2(4), pp.41. magiran.com/p723667
علی صنایعی؛ امین بهزاد مهر؛ سید مسعود حسینی سروری. "مطالعه تاثیر جهت و سرعت وزش هوا بر دمای بیسکویت های سبوسدار روی خط خنک کاری واحد صنعتی نان قدس رضوی". مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت (ADMT)، 2 ،4 ، 1388، 41. magiran.com/p723667
Ali Sanaee; Amin Behzadmehr; Sayed Masoud Hoseini. "Effects of Cooling Air Direction and Velocity on a Branwheat Biscuit's Temperature in the Cooling Line of Razavi Food Industries Company", International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, 2, 4, 2009, 41. magiran.com/p723667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال