ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لطفعلی عابدی، منوچهر ذوالفقاری، حسین مزروعی، (1389). عوامل فردی موثر بررضایت شغلی نیروهای وظیقه در یک نیروی نظامی، مجله طب نظامی، 12(1)، 45. magiran.com/p724837
Abedi L. A., Mazruee H, (2010). Individual factors affecting military forces job satisfaction, Journal of Military Medicine, 12(1), 45. magiran.com/p724837
لطفعلی عابدی، منوچهر ذوالفقاری، حسین مزروعی، عوامل فردی موثر بررضایت شغلی نیروهای وظیقه در یک نیروی نظامی. مجله طب نظامی، 1389؛ 12(1): 45. magiran.com/p724837
Abedi L. A., Mazruee H, Individual factors affecting military forces job satisfaction, Journal of Military Medicine, 2010; 12(1): 45. magiran.com/p724837
لطفعلی عابدی، منوچهر ذوالفقاری، حسین مزروعی، "عوامل فردی موثر بررضایت شغلی نیروهای وظیقه در یک نیروی نظامی"، مجله طب نظامی 12، شماره 1 (1389): 45. magiran.com/p724837
Abedi L. A., Mazruee H, "Individual factors affecting military forces job satisfaction", Journal of Military Medicine 12, no.1 (2010): 45. magiran.com/p724837
لطفعلی عابدی، منوچهر ذوالفقاری، حسین مزروعی، (1389). 'عوامل فردی موثر بررضایت شغلی نیروهای وظیقه در یک نیروی نظامی'، مجله طب نظامی، 12(1)، صص.45. magiran.com/p724837
Abedi L. A., Mazruee H, (2010). 'Individual factors affecting military forces job satisfaction', Journal of Military Medicine, 12(1), pp.45. magiran.com/p724837
لطفعلی عابدی؛ منوچهر ذوالفقاری؛ حسین مزروعی. "عوامل فردی موثر بررضایت شغلی نیروهای وظیقه در یک نیروی نظامی". مجله طب نظامی، 12 ،1 ، 1389، 45. magiran.com/p724837
Abedi L. A.; Mazruee H. "Individual factors affecting military forces job satisfaction", Journal of Military Medicine, 12, 1, 2010, 45. magiran.com/p724837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال