ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همایون صدرایی، زهرا عبدی، قریده ابوعلی، غلامرضا کاکا، حسین دشت نورد، (1389). بررسی اثرات هگزامتیلن تترآمین بر تعداد ماکروفاژهای موجود در بافت ریه موشهای صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد، مجله طب نظامی، 12(1)، 27. magiran.com/p724838
Sadraie H., Abdi Z., Aboali F, (2010). Effects of hexamethylene tetramine on lung tissue macrophages in rats exposed by two different doses of sulfur mustard, Journal of Military Medicine, 12(1), 27. magiran.com/p724838
همایون صدرایی، زهرا عبدی، قریده ابوعلی، غلامرضا کاکا، حسین دشت نورد، بررسی اثرات هگزامتیلن تترآمین بر تعداد ماکروفاژهای موجود در بافت ریه موشهای صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد. مجله طب نظامی، 1389؛ 12(1): 27. magiran.com/p724838
Sadraie H., Abdi Z., Aboali F, Effects of hexamethylene tetramine on lung tissue macrophages in rats exposed by two different doses of sulfur mustard, Journal of Military Medicine, 2010; 12(1): 27. magiran.com/p724838
همایون صدرایی، زهرا عبدی، قریده ابوعلی، غلامرضا کاکا، حسین دشت نورد، "بررسی اثرات هگزامتیلن تترآمین بر تعداد ماکروفاژهای موجود در بافت ریه موشهای صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد"، مجله طب نظامی 12، شماره 1 (1389): 27. magiran.com/p724838
Sadraie H., Abdi Z., Aboali F, "Effects of hexamethylene tetramine on lung tissue macrophages in rats exposed by two different doses of sulfur mustard", Journal of Military Medicine 12, no.1 (2010): 27. magiran.com/p724838
همایون صدرایی، زهرا عبدی، قریده ابوعلی، غلامرضا کاکا، حسین دشت نورد، (1389). 'بررسی اثرات هگزامتیلن تترآمین بر تعداد ماکروفاژهای موجود در بافت ریه موشهای صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد'، مجله طب نظامی، 12(1)، صص.27. magiran.com/p724838
Sadraie H., Abdi Z., Aboali F, (2010). 'Effects of hexamethylene tetramine on lung tissue macrophages in rats exposed by two different doses of sulfur mustard', Journal of Military Medicine, 12(1), pp.27. magiran.com/p724838
همایون صدرایی؛ زهرا عبدی؛ قریده ابوعلی؛ غلامرضا کاکا؛ حسین دشت نورد. "بررسی اثرات هگزامتیلن تترآمین بر تعداد ماکروفاژهای موجود در بافت ریه موشهای صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد". مجله طب نظامی، 12 ،1 ، 1389، 27. magiran.com/p724838
Sadraie H.; Abdi Z.; Aboali F. "Effects of hexamethylene tetramine on lung tissue macrophages in rats exposed by two different doses of sulfur mustard", Journal of Military Medicine, 12, 1, 2010, 27. magiran.com/p724838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال