ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا میراحمدی زاده، مجتبی نقشواریان، محسن مقدمی، عبدالرسول همتی، رکسانا پارساپور، (1389). بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سو مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان پادگان های آموزشی استان فارس، مجله طب نظامی، 12(1)، 33. magiran.com/p724843
Mirahmadizadeh A. R. , Naghshvarian M., Moghaddami M., Hemmati A. R., Parsapour R, (2010). Effectiveness of substance abuse prevention program on knowledge and attitude of soldiers, Journal of Military Medicine, 12(1), 33. magiran.com/p724843
علیرضا میراحمدی زاده، مجتبی نقشواریان، محسن مقدمی، عبدالرسول همتی، رکسانا پارساپور، بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سو مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان پادگان های آموزشی استان فارس. مجله طب نظامی، 1389؛ 12(1): 33. magiran.com/p724843
Mirahmadizadeh A. R. , Naghshvarian M., Moghaddami M., Hemmati A. R., Parsapour R, Effectiveness of substance abuse prevention program on knowledge and attitude of soldiers, Journal of Military Medicine, 2010; 12(1): 33. magiran.com/p724843
علیرضا میراحمدی زاده، مجتبی نقشواریان، محسن مقدمی، عبدالرسول همتی، رکسانا پارساپور، "بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سو مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان پادگان های آموزشی استان فارس"، مجله طب نظامی 12، شماره 1 (1389): 33. magiran.com/p724843
Mirahmadizadeh A. R. , Naghshvarian M., Moghaddami M., Hemmati A. R., Parsapour R, "Effectiveness of substance abuse prevention program on knowledge and attitude of soldiers", Journal of Military Medicine 12, no.1 (2010): 33. magiran.com/p724843
علیرضا میراحمدی زاده، مجتبی نقشواریان، محسن مقدمی، عبدالرسول همتی، رکسانا پارساپور، (1389). 'بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سو مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان پادگان های آموزشی استان فارس'، مجله طب نظامی، 12(1)، صص.33. magiran.com/p724843
Mirahmadizadeh A. R. , Naghshvarian M., Moghaddami M., Hemmati A. R., Parsapour R, (2010). 'Effectiveness of substance abuse prevention program on knowledge and attitude of soldiers', Journal of Military Medicine, 12(1), pp.33. magiran.com/p724843
علیرضا میراحمدی زاده؛ مجتبی نقشواریان؛ محسن مقدمی؛ عبدالرسول همتی؛ رکسانا پارساپور. "بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سو مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان پادگان های آموزشی استان فارس". مجله طب نظامی، 12 ،1 ، 1389، 33. magiran.com/p724843
Mirahmadizadeh A. R. ; Naghshvarian M.; Moghaddami M.; Hemmati A. R.; Parsapour R. "Effectiveness of substance abuse prevention program on knowledge and attitude of soldiers", Journal of Military Medicine, 12, 1, 2010, 33. magiran.com/p724843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال