ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بتول نحریر، عباس عبادی، شهرام توفیقی، علی اکبر کریمی زارچی، (1389). بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب شهر تهران -1380، مجله طب نظامی، 12(1)، 23. magiran.com/p724845
Nehrir B., Ebadi A., Tofighi Sh., Karimi Zarchi A. A., Honarvar H, (2010). Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses, Journal of Military Medicine, 12(1), 23. magiran.com/p724845
بتول نحریر، عباس عبادی، شهرام توفیقی، علی اکبر کریمی زارچی، بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب شهر تهران -1380. مجله طب نظامی، 1389؛ 12(1): 23. magiran.com/p724845
Nehrir B., Ebadi A., Tofighi Sh., Karimi Zarchi A. A., Honarvar H, Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses, Journal of Military Medicine, 2010; 12(1): 23. magiran.com/p724845
بتول نحریر، عباس عبادی، شهرام توفیقی، علی اکبر کریمی زارچی، "بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب شهر تهران -1380"، مجله طب نظامی 12، شماره 1 (1389): 23. magiran.com/p724845
Nehrir B., Ebadi A., Tofighi Sh., Karimi Zarchi A. A., Honarvar H, "Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses", Journal of Military Medicine 12, no.1 (2010): 23. magiran.com/p724845
بتول نحریر، عباس عبادی، شهرام توفیقی، علی اکبر کریمی زارچی، (1389). 'بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب شهر تهران -1380'، مجله طب نظامی، 12(1)، صص.23. magiran.com/p724845
Nehrir B., Ebadi A., Tofighi Sh., Karimi Zarchi A. A., Honarvar H, (2010). 'Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses', Journal of Military Medicine, 12(1), pp.23. magiran.com/p724845
بتول نحریر؛ عباس عبادی؛ شهرام توفیقی؛ علی اکبر کریمی زارچی. "بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب شهر تهران -1380". مجله طب نظامی، 12 ،1 ، 1389، 23. magiran.com/p724845
Nehrir B.; Ebadi A.; Tofighi Sh.; Karimi Zarchi A. A.; Honarvar H. "Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses", Journal of Military Medicine, 12, 1, 2010, 23. magiran.com/p724845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال