ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دانشمند، امیرحسین شیرانی راد، قربان نورمحمدی، قاسم زارعی، جهانفر دانشیان، (1389). بررسی روغن دانه و پروتئین دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 5(3)، 295. magiran.com/p726102
Daneshmand, A.H.Shirani-Rad, Gh.Noormohamadi, Gh.Zarei J.Daneshian, (2010). Study oil seed and seed protein of two rapeseed(Brassica napus L.) and relations of them with oil yield and protein yield, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 5(3), 295. magiran.com/p726102
علیرضا دانشمند، امیرحسین شیرانی راد، قربان نورمحمدی، قاسم زارعی، جهانفر دانشیان، بررسی روغن دانه و پروتئین دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1389؛ 5(3): 295. magiran.com/p726102
Daneshmand, A.H.Shirani-Rad, Gh.Noormohamadi, Gh.Zarei J.Daneshian, Study oil seed and seed protein of two rapeseed(Brassica napus L.) and relations of them with oil yield and protein yield, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2010; 5(3): 295. magiran.com/p726102
علیرضا دانشمند، امیرحسین شیرانی راد، قربان نورمحمدی، قاسم زارعی، جهانفر دانشیان، "بررسی روغن دانه و پروتئین دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 5، شماره 3 (1389): 295. magiran.com/p726102
Daneshmand, A.H.Shirani-Rad, Gh.Noormohamadi, Gh.Zarei J.Daneshian, "Study oil seed and seed protein of two rapeseed(Brassica napus L.) and relations of them with oil yield and protein yield", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 5, no.3 (2010): 295. magiran.com/p726102
علیرضا دانشمند، امیرحسین شیرانی راد، قربان نورمحمدی، قاسم زارعی، جهانفر دانشیان، (1389). 'بررسی روغن دانه و پروتئین دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 5(3)، صص.295. magiran.com/p726102
Daneshmand, A.H.Shirani-Rad, Gh.Noormohamadi, Gh.Zarei J.Daneshian, (2010). 'Study oil seed and seed protein of two rapeseed(Brassica napus L.) and relations of them with oil yield and protein yield', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 5(3), pp.295. magiran.com/p726102
علیرضا دانشمند؛ امیرحسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی؛ قاسم زارعی؛ جهانفر دانشیان. "بررسی روغن دانه و پروتئین دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 5 ،3 ، 1389، 295. magiran.com/p726102
Daneshmand; A.H.Shirani-Rad; Gh.Noormohamadi; Gh.Zarei J.Daneshian. "Study oil seed and seed protein of two rapeseed(Brassica napus L.) and relations of them with oil yield and protein yield", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 5, 3, 2010, 295. magiran.com/p726102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال