ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف حجازی، ژاله بهروان، (1388). بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی، مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی استان تهران، نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 5(1)، 47. magiran.com/p727314
Y. Hedjazi, J. Behravan, (2009). The Relationship Between Individual and Institutional Factors and Research Productivity of Agricultural Faculty MembersThe Case of:Agricultural Faculties of Tehran Province, Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 5(1), 47. magiran.com/p727314
یوسف حجازی، ژاله بهروان، بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی، مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی استان تهران. نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 1388؛ 5(1): 47. magiran.com/p727314
Y. Hedjazi, J. Behravan, The Relationship Between Individual and Institutional Factors and Research Productivity of Agricultural Faculty MembersThe Case of:Agricultural Faculties of Tehran Province, Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 2009; 5(1): 47. magiran.com/p727314
یوسف حجازی، ژاله بهروان، "بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی، مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی استان تهران"، نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی 5، شماره 1 (1388): 47. magiran.com/p727314
Y. Hedjazi, J. Behravan, "The Relationship Between Individual and Institutional Factors and Research Productivity of Agricultural Faculty MembersThe Case of:Agricultural Faculties of Tehran Province", Iranian Agricultural Extension and Education Journal 5, no.1 (2009): 47. magiran.com/p727314
یوسف حجازی، ژاله بهروان، (1388). 'بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی، مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی استان تهران'، نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 5(1)، صص.47. magiran.com/p727314
Y. Hedjazi, J. Behravan, (2009). 'The Relationship Between Individual and Institutional Factors and Research Productivity of Agricultural Faculty MembersThe Case of:Agricultural Faculties of Tehran Province', Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 5(1), pp.47. magiran.com/p727314
یوسف حجازی؛ ژاله بهروان. "بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی کشاورزی، مورد مطالعه: دانشکده های کشاورزی استان تهران". نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 5 ،1 ، 1388، 47. magiran.com/p727314
Y. Hedjazi; J. Behravan. "The Relationship Between Individual and Institutional Factors and Research Productivity of Agricultural Faculty MembersThe Case of:Agricultural Faculties of Tehran Province", Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 5, 1, 2009, 47. magiran.com/p727314
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال