ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدسعید سیوف، سیدفرهاد مسعودی، (1388). اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون های بازتابیده از لایه های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی، مجله پژوهش فیزیک ایران، 9(4)، 329. magiran.com/p727704
Ss Soyouf Jahromi, Sf Masoudi, (2010). Effects of interfacial potential smoothness on reflectivity, phase, and polarization of reflected neutrons from magnetic films in neutron reflectometry, Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 9(4), 329. magiran.com/p727704
سیدسعید سیوف، سیدفرهاد مسعودی، اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون های بازتابیده از لایه های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی. مجله پژوهش فیزیک ایران، 1388؛ 9(4): 329. magiran.com/p727704
Ss Soyouf Jahromi, Sf Masoudi, Effects of interfacial potential smoothness on reflectivity, phase, and polarization of reflected neutrons from magnetic films in neutron reflectometry, Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 2010; 9(4): 329. magiran.com/p727704
سیدسعید سیوف، سیدفرهاد مسعودی، "اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون های بازتابیده از لایه های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی"، مجله پژوهش فیزیک ایران 9، شماره 4 (1388): 329. magiran.com/p727704
Ss Soyouf Jahromi, Sf Masoudi, "Effects of interfacial potential smoothness on reflectivity, phase, and polarization of reflected neutrons from magnetic films in neutron reflectometry", Iranian Journal of Physics Research (IJPR) 9, no.4 (2010): 329. magiran.com/p727704
سیدسعید سیوف، سیدفرهاد مسعودی، (1388). 'اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون های بازتابیده از لایه های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی'، مجله پژوهش فیزیک ایران، 9(4)، صص.329. magiran.com/p727704
Ss Soyouf Jahromi, Sf Masoudi, (2010). 'Effects of interfacial potential smoothness on reflectivity, phase, and polarization of reflected neutrons from magnetic films in neutron reflectometry', Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 9(4), pp.329. magiran.com/p727704
سیدسعید سیوف؛ سیدفرهاد مسعودی. "اثرات نرمی پتانسیل بین سطوح بر روی بازتابندگی، فاز و قطبش نوترون های بازتابیده از لایه های مغناطیسی در بازتاب سنجی نوترونی". مجله پژوهش فیزیک ایران، 9 ،4 ، 1388، 329. magiran.com/p727704
Ss Soyouf Jahromi; Sf Masoudi. "Effects of interfacial potential smoothness on reflectivity, phase, and polarization of reflected neutrons from magnetic films in neutron reflectometry", Iranian Journal of Physics Research (IJPR), 9, 4, 2010, 329. magiran.com/p727704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال