ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون الهیاری، (1388). بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان، فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1(1)، 1-16. magiran.com/p727772
Dr Feraidoun Allahyari, (2009). An analytical study of the process and the strategy of political efforts of Kerman Qarakhataeids in early Fatrat period of Mongol in Iran (1222-1258), Journal of Historical Researches, 1(1), 1-16. magiran.com/p727772
فریدون الهیاری، بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان. فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1388؛ 1(1): 1-16. magiran.com/p727772
Dr Feraidoun Allahyari, An analytical study of the process and the strategy of political efforts of Kerman Qarakhataeids in early Fatrat period of Mongol in Iran (1222-1258), Journal of Historical Researches, 2009; 1(1): 1-16. magiran.com/p727772
فریدون الهیاری، "بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان"، فصلنامه پژوهش های تاریخی 1، شماره 1 (1388): 1-16. magiran.com/p727772
Dr Feraidoun Allahyari, "An analytical study of the process and the strategy of political efforts of Kerman Qarakhataeids in early Fatrat period of Mongol in Iran (1222-1258)", Journal of Historical Researches 1, no.1 (2009): 1-16. magiran.com/p727772
فریدون الهیاری، (1388). 'بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان'، فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1(1)، صص.1-16. magiran.com/p727772
Dr Feraidoun Allahyari, (2009). 'An analytical study of the process and the strategy of political efforts of Kerman Qarakhataeids in early Fatrat period of Mongol in Iran (1222-1258)', Journal of Historical Researches, 1(1), pp.1-16. magiran.com/p727772
فریدون الهیاری. "بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان". فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1 ،1 ، 1388، 1-16. magiran.com/p727772
Dr Feraidoun Allahyari. "An analytical study of the process and the strategy of political efforts of Kerman Qarakhataeids in early Fatrat period of Mongol in Iran (1222-1258)", Journal of Historical Researches, 1, 1, 2009, 1-16. magiran.com/p727772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال