ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر جهانبخش ثواقب محمد مهدی روشنفکر، (1388). نگرشی برشورش شاه قلندر در عصر صفویه، فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1(1)، 17-50. magiran.com/p727773
Dr. Jahanbakhsh Savagheb, Mohammad Mehdi Roshanfekr, (2009). An overview of Shah Qalandar during the Safavid dynasty, Journal of Historical Researches, 1(1), 17-50. magiran.com/p727773
دکتر جهانبخش ثواقب محمد مهدی روشنفکر، نگرشی برشورش شاه قلندر در عصر صفویه. فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1388؛ 1(1): 17-50. magiran.com/p727773
Dr. Jahanbakhsh Savagheb, Mohammad Mehdi Roshanfekr, An overview of Shah Qalandar during the Safavid dynasty, Journal of Historical Researches, 2009; 1(1): 17-50. magiran.com/p727773
دکتر جهانبخش ثواقب محمد مهدی روشنفکر، "نگرشی برشورش شاه قلندر در عصر صفویه"، فصلنامه پژوهش های تاریخی 1، شماره 1 (1388): 17-50. magiran.com/p727773
Dr. Jahanbakhsh Savagheb, Mohammad Mehdi Roshanfekr, "An overview of Shah Qalandar during the Safavid dynasty", Journal of Historical Researches 1, no.1 (2009): 17-50. magiran.com/p727773
دکتر جهانبخش ثواقب محمد مهدی روشنفکر، (1388). 'نگرشی برشورش شاه قلندر در عصر صفویه'، فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1(1)، صص.17-50. magiran.com/p727773
Dr. Jahanbakhsh Savagheb, Mohammad Mehdi Roshanfekr, (2009). 'An overview of Shah Qalandar during the Safavid dynasty', Journal of Historical Researches, 1(1), pp.17-50. magiran.com/p727773
دکتر جهانبخش ثواقب محمد مهدی روشنفکر. "نگرشی برشورش شاه قلندر در عصر صفویه". فصلنامه پژوهش های تاریخی، 1 ،1 ، 1388، 17-50. magiran.com/p727773
Dr. Jahanbakhsh Savagheb; Mohammad Mehdi Roshanfekr. "An overview of Shah Qalandar during the Safavid dynasty", Journal of Historical Researches, 1, 1, 2009, 17-50. magiran.com/p727773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال