ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر بهاری وند، علیرضا جوادزاده، عبادالله حیدری، نازلی طاهری، (1389). تاثیر همزمان تزریق داخل ویتره ای تریامسینولون استوناید و پان رتینال لیزر فوتو کواگولاسیون بر روی ادم ماکولای دیابتی و رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 32(1)، 21. magiran.com/p728278
Authors Naser Baharivand, Alireza Javadzadeh, Ebadellah Heidari, Nazli Taheri, (2010). Combined Effect of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection with Panretinal Laser Photocoagulation on Concomitant Diabetic Macular Edema and Proliferate Diabetic Retinopathy, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 32(1), 21. magiran.com/p728278
نادر بهاری وند، علیرضا جوادزاده، عبادالله حیدری، نازلی طاهری، تاثیر همزمان تزریق داخل ویتره ای تریامسینولون استوناید و پان رتینال لیزر فوتو کواگولاسیون بر روی ادم ماکولای دیابتی و رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1389؛ 32(1): 21. magiran.com/p728278
Authors Naser Baharivand, Alireza Javadzadeh, Ebadellah Heidari, Nazli Taheri, Combined Effect of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection with Panretinal Laser Photocoagulation on Concomitant Diabetic Macular Edema and Proliferate Diabetic Retinopathy, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2010; 32(1): 21. magiran.com/p728278
نادر بهاری وند، علیرضا جوادزاده، عبادالله حیدری، نازلی طاهری، "تاثیر همزمان تزریق داخل ویتره ای تریامسینولون استوناید و پان رتینال لیزر فوتو کواگولاسیون بر روی ادم ماکولای دیابتی و رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 32، شماره 1 (1389): 21. magiran.com/p728278
Authors Naser Baharivand, Alireza Javadzadeh, Ebadellah Heidari, Nazli Taheri, "Combined Effect of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection with Panretinal Laser Photocoagulation on Concomitant Diabetic Macular Edema and Proliferate Diabetic Retinopathy", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 32, no.1 (2010): 21. magiran.com/p728278
نادر بهاری وند، علیرضا جوادزاده، عبادالله حیدری، نازلی طاهری، (1389). 'تاثیر همزمان تزریق داخل ویتره ای تریامسینولون استوناید و پان رتینال لیزر فوتو کواگولاسیون بر روی ادم ماکولای دیابتی و رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 32(1)، صص.21. magiran.com/p728278
Authors Naser Baharivand, Alireza Javadzadeh, Ebadellah Heidari, Nazli Taheri, (2010). 'Combined Effect of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection with Panretinal Laser Photocoagulation on Concomitant Diabetic Macular Edema and Proliferate Diabetic Retinopathy', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 32(1), pp.21. magiran.com/p728278
نادر بهاری وند؛ علیرضا جوادزاده؛ عبادالله حیدری؛ نازلی طاهری. "تاثیر همزمان تزریق داخل ویتره ای تریامسینولون استوناید و پان رتینال لیزر فوتو کواگولاسیون بر روی ادم ماکولای دیابتی و رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 32 ،1 ، 1389، 21. magiran.com/p728278
Authors Naser Baharivand; Alireza Javadzadeh; Ebadellah Heidari; Nazli Taheri. "Combined Effect of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection with Panretinal Laser Photocoagulation on Concomitant Diabetic Macular Edema and Proliferate Diabetic Retinopathy", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 32, 1, 2010, 21. magiran.com/p728278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال