ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین یوسف زاده، سیدمحمد پورمعافی، مسیب سبزه ئی، منصور وثوقی عابدینی، محمد هاشم امامی، (1388). سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال و غرب بیرجند و شناسایی برونبوم های آن، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 17(2)، 213. magiran.com/p729852
M. H. Yousefzadeh, S. M. Pourmoafi, M. Sabzehei, M. Vosooghiabedini, M. H. Emami, (2009). Petrography and Geochemistry of Tertiary Volcanic Rocks in the North and West of Birjand and Identification of Their Enclaves, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 17(2), 213. magiran.com/p729852
محمدحسین یوسف زاده، سیدمحمد پورمعافی، مسیب سبزه ئی، منصور وثوقی عابدینی، محمد هاشم امامی، سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال و غرب بیرجند و شناسایی برونبوم های آن. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1388؛ 17(2): 213. magiran.com/p729852
M. H. Yousefzadeh, S. M. Pourmoafi, M. Sabzehei, M. Vosooghiabedini, M. H. Emami, Petrography and Geochemistry of Tertiary Volcanic Rocks in the North and West of Birjand and Identification of Their Enclaves, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2009; 17(2): 213. magiran.com/p729852
محمدحسین یوسف زاده، سیدمحمد پورمعافی، مسیب سبزه ئی، منصور وثوقی عابدینی، محمد هاشم امامی، "سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال و غرب بیرجند و شناسایی برونبوم های آن"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 17، شماره 2 (1388): 213. magiran.com/p729852
M. H. Yousefzadeh, S. M. Pourmoafi, M. Sabzehei, M. Vosooghiabedini, M. H. Emami, "Petrography and Geochemistry of Tertiary Volcanic Rocks in the North and West of Birjand and Identification of Their Enclaves", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 17, no.2 (2009): 213. magiran.com/p729852
محمدحسین یوسف زاده، سیدمحمد پورمعافی، مسیب سبزه ئی، منصور وثوقی عابدینی، محمد هاشم امامی، (1388). 'سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال و غرب بیرجند و شناسایی برونبوم های آن'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 17(2)، صص.213. magiran.com/p729852
M. H. Yousefzadeh, S. M. Pourmoafi, M. Sabzehei, M. Vosooghiabedini, M. H. Emami, (2009). 'Petrography and Geochemistry of Tertiary Volcanic Rocks in the North and West of Birjand and Identification of Their Enclaves', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 17(2), pp.213. magiran.com/p729852
محمدحسین یوسف زاده؛ سیدمحمد پورمعافی؛ مسیب سبزه ئی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی. "سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی ترشیری شمال و غرب بیرجند و شناسایی برونبوم های آن". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 17 ،2 ، 1388، 213. magiran.com/p729852
M. H. Yousefzadeh; S. M. Pourmoafi; M. Sabzehei; M. Vosooghiabedini; M. H. Emami. "Petrography and Geochemistry of Tertiary Volcanic Rocks in the North and West of Birjand and Identification of Their Enclaves", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 17, 2, 2009, 213. magiran.com/p729852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال