ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی خلیلی، جواد بذرافشان، (1387). ارزیابی مخاطره تداوم خشک سالی با استفاده از داده های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه های قدیمی ایران، مجله ژئوفیزیک ایران، 2(2)، 13. magiran.com/p731351
Ali Khalili, Javad Bazrafshan, (2008). Evaluation of drought duration risk using annual secular precipitation data in ancient stations of Iran, Iranian Journal of Geophysics, 2(2), 13. magiran.com/p731351
علی خلیلی، جواد بذرافشان، ارزیابی مخاطره تداوم خشک سالی با استفاده از داده های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه های قدیمی ایران. مجله ژئوفیزیک ایران، 1387؛ 2(2): 13. magiran.com/p731351
Ali Khalili, Javad Bazrafshan, Evaluation of drought duration risk using annual secular precipitation data in ancient stations of Iran, Iranian Journal of Geophysics, 2008; 2(2): 13. magiran.com/p731351
علی خلیلی، جواد بذرافشان، "ارزیابی مخاطره تداوم خشک سالی با استفاده از داده های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه های قدیمی ایران"، مجله ژئوفیزیک ایران 2، شماره 2 (1387): 13. magiran.com/p731351
Ali Khalili, Javad Bazrafshan, "Evaluation of drought duration risk using annual secular precipitation data in ancient stations of Iran", Iranian Journal of Geophysics 2, no.2 (2008): 13. magiran.com/p731351
علی خلیلی، جواد بذرافشان، (1387). 'ارزیابی مخاطره تداوم خشک سالی با استفاده از داده های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه های قدیمی ایران'، مجله ژئوفیزیک ایران، 2(2)، صص.13. magiran.com/p731351
Ali Khalili, Javad Bazrafshan, (2008). 'Evaluation of drought duration risk using annual secular precipitation data in ancient stations of Iran', Iranian Journal of Geophysics, 2(2), pp.13. magiran.com/p731351
علی خلیلی؛ جواد بذرافشان. "ارزیابی مخاطره تداوم خشک سالی با استفاده از داده های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه های قدیمی ایران". مجله ژئوفیزیک ایران، 2 ،2 ، 1387، 13. magiran.com/p731351
Ali Khalili; Javad Bazrafshan. "Evaluation of drought duration risk using annual secular precipitation data in ancient stations of Iran", Iranian Journal of Geophysics, 2, 2, 2008, 13. magiran.com/p731351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال