ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحمید انصاری، (1387). استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه های متفاوت در تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل کمال علمدار، مجله ژئوفیزیک ایران، 2(2)، 39. magiran.com/p731353
Kamal Alamdar, Abdolhamid Ansari, (2008). The use of vertical derivative filter with different orders in interpretation of potential fields anomalies, Iranian Journal of Geophysics, 2(2), 39. magiran.com/p731353
عبدالحمید انصاری، استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه های متفاوت در تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل کمال علمدار. مجله ژئوفیزیک ایران، 1387؛ 2(2): 39. magiran.com/p731353
Kamal Alamdar, Abdolhamid Ansari, The use of vertical derivative filter with different orders in interpretation of potential fields anomalies, Iranian Journal of Geophysics, 2008; 2(2): 39. magiran.com/p731353
عبدالحمید انصاری، "استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه های متفاوت در تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل کمال علمدار"، مجله ژئوفیزیک ایران 2، شماره 2 (1387): 39. magiran.com/p731353
Kamal Alamdar, Abdolhamid Ansari, "The use of vertical derivative filter with different orders in interpretation of potential fields anomalies", Iranian Journal of Geophysics 2, no.2 (2008): 39. magiran.com/p731353
عبدالحمید انصاری، (1387). 'استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه های متفاوت در تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل کمال علمدار'، مجله ژئوفیزیک ایران، 2(2)، صص.39. magiran.com/p731353
Kamal Alamdar, Abdolhamid Ansari, (2008). 'The use of vertical derivative filter with different orders in interpretation of potential fields anomalies', Iranian Journal of Geophysics, 2(2), pp.39. magiran.com/p731353
عبدالحمید انصاری. "استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه های متفاوت در تفسیر بی هنجاری های میدان پتانسیل کمال علمدار". مجله ژئوفیزیک ایران، 2 ،2 ، 1387، 39. magiran.com/p731353
Kamal Alamdar; Abdolhamid Ansari. "The use of vertical derivative filter with different orders in interpretation of potential fields anomalies", Iranian Journal of Geophysics, 2, 2, 2008, 39. magiran.com/p731353
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال