ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود مهرداد شکریه، محمد حیدری رارانی، (1388). بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با میلگرد فولادی و گریتینگ کامپوزیتی پالترود شده، دو فصلنامه سازه و فولاد، 18. magiran.com/p733499
M.M.Shokrieh, M.Heidarirarani, (2009). Comparison of Concrete Slabs Behavior Reinforced with Steel Rebars and FRP Pultruded Grating, Journal of Structure & Steel, 5, 18. magiran.com/p733499
محمود مهرداد شکریه، محمد حیدری رارانی، بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با میلگرد فولادی و گریتینگ کامپوزیتی پالترود شده. دو فصلنامه سازه و فولاد، 1388؛ 5: 18. magiran.com/p733499
M.M.Shokrieh, M.Heidarirarani, Comparison of Concrete Slabs Behavior Reinforced with Steel Rebars and FRP Pultruded Grating, Journal of Structure & Steel, 2009; 5: 18. magiran.com/p733499
محمود مهرداد شکریه، محمد حیدری رارانی، "بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با میلگرد فولادی و گریتینگ کامپوزیتی پالترود شده"، دو فصلنامه سازه و فولاد ،5 (1388): 18. magiran.com/p733499
M.M.Shokrieh, M.Heidarirarani, "Comparison of Concrete Slabs Behavior Reinforced with Steel Rebars and FRP Pultruded Grating", Journal of Structure & Steel no. 5 (2009): 18. magiran.com/p733499
محمود مهرداد شکریه، محمد حیدری رارانی، (1388). 'بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با میلگرد فولادی و گریتینگ کامپوزیتی پالترود شده'، دو فصلنامه سازه و فولاد، صص.18. magiran.com/p733499
M.M.Shokrieh, M.Heidarirarani, (2009). 'Comparison of Concrete Slabs Behavior Reinforced with Steel Rebars and FRP Pultruded Grating', Journal of Structure & Steel, 5, pp.18. magiran.com/p733499
محمود مهرداد شکریه؛ محمد حیدری رارانی. "بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با میلگرد فولادی و گریتینگ کامپوزیتی پالترود شده". دو فصلنامه سازه و فولاد، 5 ، 1388، 18. magiran.com/p733499
M.M.Shokrieh; M.Heidarirarani. "Comparison of Concrete Slabs Behavior Reinforced with Steel Rebars and FRP Pultruded Grating", Journal of Structure & Steel, 5, 2009, 18. magiran.com/p733499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال