ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن ذاکری، ایاز قربانی، حمیدرضا امین داور، (1389). به کارگیری روش مقادیر ویژه برای استخراج سازوکار پراکندگی و بی نظمی سطوح ناصاف تصادفی بر اساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویربرداری، فصلنامه فنی و مهندسی مدرس، 38، 97. magiran.com/p737068
, (2010). Eigenvector Method for Scattering Mechanism and Entropy extraction of Random Rough Surface by Decomposition Theorem in Polarmetric Radars, Modares Technical And Engineering, 38, 97. magiran.com/p737068
بیژن ذاکری، ایاز قربانی، حمیدرضا امین داور، به کارگیری روش مقادیر ویژه برای استخراج سازوکار پراکندگی و بی نظمی سطوح ناصاف تصادفی بر اساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویربرداری. فصلنامه فنی و مهندسی مدرس، 1389؛ 38: 97. magiran.com/p737068
, Eigenvector Method for Scattering Mechanism and Entropy extraction of Random Rough Surface by Decomposition Theorem in Polarmetric Radars, Modares Technical And Engineering, 2010; 38: 97. magiran.com/p737068
بیژن ذاکری، ایاز قربانی، حمیدرضا امین داور، "به کارگیری روش مقادیر ویژه برای استخراج سازوکار پراکندگی و بی نظمی سطوح ناصاف تصادفی بر اساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویربرداری"، فصلنامه فنی و مهندسی مدرس ،38 (1389): 97. magiran.com/p737068
, "Eigenvector Method for Scattering Mechanism and Entropy extraction of Random Rough Surface by Decomposition Theorem in Polarmetric Radars", Modares Technical And Engineering no. 38 (2010): 97. magiran.com/p737068
بیژن ذاکری، ایاز قربانی، حمیدرضا امین داور، (1389). 'به کارگیری روش مقادیر ویژه برای استخراج سازوکار پراکندگی و بی نظمی سطوح ناصاف تصادفی بر اساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویربرداری'، فصلنامه فنی و مهندسی مدرس، 38، صص.97. magiran.com/p737068
, (2010). 'Eigenvector Method for Scattering Mechanism and Entropy extraction of Random Rough Surface by Decomposition Theorem in Polarmetric Radars', Modares Technical And Engineering, 38, pp.97. magiran.com/p737068
بیژن ذاکری؛ ایاز قربانی؛ حمیدرضا امین داور. "به کارگیری روش مقادیر ویژه برای استخراج سازوکار پراکندگی و بی نظمی سطوح ناصاف تصادفی بر اساس تئوری تجزیه هدف در رادارهای پلاریمتری تصویربرداری". فصلنامه فنی و مهندسی مدرس، 38 ، 1389، 97. magiran.com/p737068
. "Eigenvector Method for Scattering Mechanism and Entropy extraction of Random Rough Surface by Decomposition Theorem in Polarmetric Radars", Modares Technical And Engineering, 38, 2010, 97. magiran.com/p737068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال