ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر میر سپاسی، اکبر اعتباریان، (1384). تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری، نشریه علوم اجتماعی، 2(1)، 181. magiran.com/p739400
Naser Dr.Mirsepasi, Akbar Dr.Etebarian, (2005). A change of power relations among the inside and outside actors of the administrative system from the viewpoint of the administrative staff, , 2(1), 181. magiran.com/p739400
ناصر میر سپاسی، اکبر اعتباریان، تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری. نشریه علوم اجتماعی، 1384؛ 2(1): 181. magiran.com/p739400
Naser Dr.Mirsepasi, Akbar Dr.Etebarian, A change of power relations among the inside and outside actors of the administrative system from the viewpoint of the administrative staff, , 2005; 2(1): 181. magiran.com/p739400
ناصر میر سپاسی، اکبر اعتباریان، "تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری"، نشریه علوم اجتماعی 2، شماره 1 (1384): 181. magiran.com/p739400
Naser Dr.Mirsepasi, Akbar Dr.Etebarian, "A change of power relations among the inside and outside actors of the administrative system from the viewpoint of the administrative staff", 2, no.1 (2005): 181. magiran.com/p739400
ناصر میر سپاسی، اکبر اعتباریان، (1384). 'تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری'، نشریه علوم اجتماعی، 2(1)، صص.181. magiran.com/p739400
Naser Dr.Mirsepasi, Akbar Dr.Etebarian, (2005). 'A change of power relations among the inside and outside actors of the administrative system from the viewpoint of the administrative staff', , 2(1), pp.181. magiran.com/p739400
ناصر میر سپاسی؛ اکبر اعتباریان. "تغییر در روابط قدرت بین کنشگران درونی و بیرونی نظام اداری از دیدگاه کارکنان نظام اداری". نشریه علوم اجتماعی، 2 ،1 ، 1384، 181. magiran.com/p739400
Naser Dr.Mirsepasi; Akbar Dr.Etebarian. "A change of power relations among the inside and outside actors of the administrative system from the viewpoint of the administrative staff", , 2, 1, 2005, 181. magiran.com/p739400
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال