ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جواهری، قادر بالاخانی، (1385). رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)، نشریه علوم اجتماعی، 3(1)، 1. magiran.com/p739426
Fatemeh Dr. Javaheri, Ghader Balakhani, (2006). A study of the effects of mass media on social trust Case study: citizens of Tehran, , 3(1), 1. magiran.com/p739426
فاطمه جواهری، قادر بالاخانی، رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی). نشریه علوم اجتماعی، 1385؛ 3(1): 1. magiran.com/p739426
Fatemeh Dr. Javaheri, Ghader Balakhani, A study of the effects of mass media on social trust Case study: citizens of Tehran, , 2006; 3(1): 1. magiran.com/p739426
فاطمه جواهری، قادر بالاخانی، "رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)"، نشریه علوم اجتماعی 3، شماره 1 (1385): 1. magiran.com/p739426
Fatemeh Dr. Javaheri, Ghader Balakhani, "A study of the effects of mass media on social trust Case study: citizens of Tehran", 3, no.1 (2006): 1. magiran.com/p739426
فاطمه جواهری، قادر بالاخانی، (1385). 'رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)'، نشریه علوم اجتماعی، 3(1)، صص.1. magiran.com/p739426
Fatemeh Dr. Javaheri, Ghader Balakhani, (2006). 'A study of the effects of mass media on social trust Case study: citizens of Tehran', , 3(1), pp.1. magiran.com/p739426
فاطمه جواهری؛ قادر بالاخانی. "رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)". نشریه علوم اجتماعی، 3 ،1 ، 1385، 1. magiran.com/p739426
Fatemeh Dr. Javaheri; Ghader Balakhani. "A study of the effects of mass media on social trust Case study: citizens of Tehran", , 3, 1, 2006, 1. magiran.com/p739426
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال