ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مظلوم خراسانی، مهدی قناد، (1385). بررسی علل و انگیزه های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال 85، نشریه علوم اجتماعی، 3(1)، 143. magiran.com/p739435
Mohammad Dr.Mazloom Khorassani, Mehdi Ghannad, (2006). The factors affecting the marriage of the people between 25 and 45 years old, and their relationship with the degrees of satisfaction with married life in the year 2006, , 3(1), 143. magiran.com/p739435
محمد مظلوم خراسانی، مهدی قناد، بررسی علل و انگیزه های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال 85. نشریه علوم اجتماعی، 1385؛ 3(1): 143. magiran.com/p739435
Mohammad Dr.Mazloom Khorassani, Mehdi Ghannad, The factors affecting the marriage of the people between 25 and 45 years old, and their relationship with the degrees of satisfaction with married life in the year 2006, , 2006; 3(1): 143. magiran.com/p739435
محمد مظلوم خراسانی، مهدی قناد، "بررسی علل و انگیزه های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال 85"، نشریه علوم اجتماعی 3، شماره 1 (1385): 143. magiran.com/p739435
Mohammad Dr.Mazloom Khorassani, Mehdi Ghannad, "The factors affecting the marriage of the people between 25 and 45 years old, and their relationship with the degrees of satisfaction with married life in the year 2006", 3, no.1 (2006): 143. magiran.com/p739435
محمد مظلوم خراسانی، مهدی قناد، (1385). 'بررسی علل و انگیزه های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال 85'، نشریه علوم اجتماعی، 3(1)، صص.143. magiran.com/p739435
Mohammad Dr.Mazloom Khorassani, Mehdi Ghannad, (2006). 'The factors affecting the marriage of the people between 25 and 45 years old, and their relationship with the degrees of satisfaction with married life in the year 2006', , 3(1), pp.143. magiran.com/p739435
محمد مظلوم خراسانی؛ مهدی قناد. "بررسی علل و انگیزه های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال 85". نشریه علوم اجتماعی، 3 ،1 ، 1385، 143. magiran.com/p739435
Mohammad Dr.Mazloom Khorassani; Mehdi Ghannad. "The factors affecting the marriage of the people between 25 and 45 years old, and their relationship with the degrees of satisfaction with married life in the year 2006", , 3, 1, 2006, 143. magiran.com/p739435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال