ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی جباری، (1389). قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40(1)، 111. magiran.com/p747439
, (2010). THE ARTICLES OF PROFERING SETUSES TO INFERTILE COUPLES: THE PROBLEM OF PARENTAGE, journal of Private law studies, 40(1), 111. magiran.com/p747439
مصطفی جباری، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز). فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 1389؛ 40(1): 111. magiran.com/p747439
, THE ARTICLES OF PROFERING SETUSES TO INFERTILE COUPLES: THE PROBLEM OF PARENTAGE, journal of Private law studies, 2010; 40(1): 111. magiran.com/p747439
مصطفی جباری، "قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 40، شماره 1 (1389): 111. magiran.com/p747439
, "THE ARTICLES OF PROFERING SETUSES TO INFERTILE COUPLES: THE PROBLEM OF PARENTAGE", journal of Private law studies 40, no.1 (2010): 111. magiran.com/p747439
مصطفی جباری، (1389). 'قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)'، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40(1)، صص.111. magiran.com/p747439
, (2010). 'THE ARTICLES OF PROFERING SETUSES TO INFERTILE COUPLES: THE PROBLEM OF PARENTAGE', journal of Private law studies, 40(1), pp.111. magiran.com/p747439
مصطفی جباری. "قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)". فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40 ،1 ، 1389، 111. magiran.com/p747439
. "THE ARTICLES OF PROFERING SETUSES TO INFERTILE COUPLES: THE PROBLEM OF PARENTAGE", journal of Private law studies, 40, 1, 2010, 111. magiran.com/p747439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال