ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود شیشه بری، سید رضا حجازی، (1388). به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء بهره وری، نشریه مهندسی صنایع، 43(1)، 59. magiran.com/p754590
, (2009). Application of fuzzy AHP technique to selection the most efficient method of improving of productivity, Journal of Industrial Engineering, 43(1), 59. magiran.com/p754590
داود شیشه بری، سید رضا حجازی، به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء بهره وری. نشریه مهندسی صنایع، 1388؛ 43(1): 59. magiran.com/p754590
, Application of fuzzy AHP technique to selection the most efficient method of improving of productivity, Journal of Industrial Engineering, 2009; 43(1): 59. magiran.com/p754590
داود شیشه بری، سید رضا حجازی، "به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء بهره وری"، نشریه مهندسی صنایع 43، شماره 1 (1388): 59. magiran.com/p754590
, "Application of fuzzy AHP technique to selection the most efficient method of improving of productivity", Journal of Industrial Engineering 43, no.1 (2009): 59. magiran.com/p754590
داود شیشه بری، سید رضا حجازی، (1388). 'به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء بهره وری'، نشریه مهندسی صنایع، 43(1)، صص.59. magiran.com/p754590
, (2009). 'Application of fuzzy AHP technique to selection the most efficient method of improving of productivity', Journal of Industrial Engineering, 43(1), pp.59. magiran.com/p754590
داود شیشه بری؛ سید رضا حجازی. "به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقاء بهره وری". نشریه مهندسی صنایع، 43 ،1 ، 1388، 59. magiran.com/p754590
. "Application of fuzzy AHP technique to selection the most efficient method of improving of productivity", Journal of Industrial Engineering, 43, 1, 2009, 59. magiran.com/p754590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال