ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه اخفش اردستانی، علی اکبر بابالو، مجید پیروی، میرکریم رضوی آقجه، الهام جنت دوست، (1389). ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی آمید - پلی اتر بر روی پایه های نانوساختار سرامیکی در جداسازی گازهای CO2 و N2، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1(2)، 67. magiran.com/p759596
M. Akhfash Ardestani, A. A. Babaluo, M. Peyravi, M. R. Aghjeh, E. Jannatdoust, (2010). Fabrication and investigation of performance of poly amide- poly ether copolymer hybrid membranes based on the nanostructure ceramic supports in CO2 & N2 separation, Journal of separation science and engineering, 1(2), 67. magiran.com/p759596
معصومه اخفش اردستانی، علی اکبر بابالو، مجید پیروی، میرکریم رضوی آقجه، الهام جنت دوست، ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی آمید - پلی اتر بر روی پایه های نانوساختار سرامیکی در جداسازی گازهای CO2 و N2. نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1389؛ 1(2): 67. magiran.com/p759596
M. Akhfash Ardestani, A. A. Babaluo, M. Peyravi, M. R. Aghjeh, E. Jannatdoust, Fabrication and investigation of performance of poly amide- poly ether copolymer hybrid membranes based on the nanostructure ceramic supports in CO2 & N2 separation, Journal of separation science and engineering, 2010; 1(2): 67. magiran.com/p759596
معصومه اخفش اردستانی، علی اکبر بابالو، مجید پیروی، میرکریم رضوی آقجه، الهام جنت دوست، "ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی آمید - پلی اتر بر روی پایه های نانوساختار سرامیکی در جداسازی گازهای CO2 و N2"، نشریه علوم و مهندسی جداسازی 1، شماره 2 (1389): 67. magiran.com/p759596
M. Akhfash Ardestani, A. A. Babaluo, M. Peyravi, M. R. Aghjeh, E. Jannatdoust, "Fabrication and investigation of performance of poly amide- poly ether copolymer hybrid membranes based on the nanostructure ceramic supports in CO2 & N2 separation", Journal of separation science and engineering 1, no.2 (2010): 67. magiran.com/p759596
معصومه اخفش اردستانی، علی اکبر بابالو، مجید پیروی، میرکریم رضوی آقجه، الهام جنت دوست، (1389). 'ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی آمید - پلی اتر بر روی پایه های نانوساختار سرامیکی در جداسازی گازهای CO2 و N2'، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1(2)، صص.67. magiran.com/p759596
M. Akhfash Ardestani, A. A. Babaluo, M. Peyravi, M. R. Aghjeh, E. Jannatdoust, (2010). 'Fabrication and investigation of performance of poly amide- poly ether copolymer hybrid membranes based on the nanostructure ceramic supports in CO2 & N2 separation', Journal of separation science and engineering, 1(2), pp.67. magiran.com/p759596
معصومه اخفش اردستانی؛ علی اکبر بابالو؛ مجید پیروی؛ میرکریم رضوی آقجه؛ الهام جنت دوست. "ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی آمید - پلی اتر بر روی پایه های نانوساختار سرامیکی در جداسازی گازهای CO2 و N2". نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1 ،2 ، 1389، 67. magiran.com/p759596
M. Akhfash Ardestani; A. A. Babaluo; M. Peyravi; M. R. Aghjeh; E. Jannatdoust. "Fabrication and investigation of performance of poly amide- poly ether copolymer hybrid membranes based on the nanostructure ceramic supports in CO2 & N2 separation", Journal of separation science and engineering, 1, 2, 2010, 67. magiran.com/p759596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال