ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین سیستانی، محمدرضا احسانی، حسین کاظمیان، محمد دیدری، (1389). سنتز و شناسایی غشاء ژئولیتی ZSM-5 از نانوکریستال های MFI بدون استفاده از ماده آلی قالب ساز و بررسی خواص و جداسازی گازی، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1(2)، 79. magiran.com/p759604
Simin Sistani, Mohammad Reza Ehsani, Hossein Kazemian, Mohammad Didari, (2010). Template free synthesis and characterization of ZSM-5 zeolite membrane from MFI nanocrystals and investigation of its gas permeation properties, Journal of separation science and engineering, 1(2), 79. magiran.com/p759604
سیمین سیستانی، محمدرضا احسانی، حسین کاظمیان، محمد دیدری، سنتز و شناسایی غشاء ژئولیتی ZSM-5 از نانوکریستال های MFI بدون استفاده از ماده آلی قالب ساز و بررسی خواص و جداسازی گازی. نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1389؛ 1(2): 79. magiran.com/p759604
Simin Sistani, Mohammad Reza Ehsani, Hossein Kazemian, Mohammad Didari, Template free synthesis and characterization of ZSM-5 zeolite membrane from MFI nanocrystals and investigation of its gas permeation properties, Journal of separation science and engineering, 2010; 1(2): 79. magiran.com/p759604
سیمین سیستانی، محمدرضا احسانی، حسین کاظمیان، محمد دیدری، "سنتز و شناسایی غشاء ژئولیتی ZSM-5 از نانوکریستال های MFI بدون استفاده از ماده آلی قالب ساز و بررسی خواص و جداسازی گازی"، نشریه علوم و مهندسی جداسازی 1، شماره 2 (1389): 79. magiran.com/p759604
Simin Sistani, Mohammad Reza Ehsani, Hossein Kazemian, Mohammad Didari, "Template free synthesis and characterization of ZSM-5 zeolite membrane from MFI nanocrystals and investigation of its gas permeation properties", Journal of separation science and engineering 1, no.2 (2010): 79. magiran.com/p759604
سیمین سیستانی، محمدرضا احسانی، حسین کاظمیان، محمد دیدری، (1389). 'سنتز و شناسایی غشاء ژئولیتی ZSM-5 از نانوکریستال های MFI بدون استفاده از ماده آلی قالب ساز و بررسی خواص و جداسازی گازی'، نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1(2)، صص.79. magiran.com/p759604
Simin Sistani, Mohammad Reza Ehsani, Hossein Kazemian, Mohammad Didari, (2010). 'Template free synthesis and characterization of ZSM-5 zeolite membrane from MFI nanocrystals and investigation of its gas permeation properties', Journal of separation science and engineering, 1(2), pp.79. magiran.com/p759604
سیمین سیستانی؛ محمدرضا احسانی؛ حسین کاظمیان؛ محمد دیدری. "سنتز و شناسایی غشاء ژئولیتی ZSM-5 از نانوکریستال های MFI بدون استفاده از ماده آلی قالب ساز و بررسی خواص و جداسازی گازی". نشریه علوم و مهندسی جداسازی، 1 ،2 ، 1389، 79. magiran.com/p759604
Simin Sistani; Mohammad Reza Ehsani; Hossein Kazemian; Mohammad Didari. "Template free synthesis and characterization of ZSM-5 zeolite membrane from MFI nanocrystals and investigation of its gas permeation properties", Journal of separation science and engineering, 1, 2, 2010, 79. magiran.com/p759604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال