ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد چلیپا، محمدهاشم حسینی، محمد کاظم حسینیان سراجه لو، اعظم خورشیدیان ، (1389). میزان شیوع Missing دندان مولر سوم در cl I و cl II اسکلتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سال های 1380 تا 1385، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23(1)، 38-42. magiran.com/p763358
Chalipa J., Hosseini Mh, Hosseinian Serajelou Mk, Khorshidian A., (2010). Examination of third molar Missing in skeletal Cl I, Cl II in Tehran dental school patients during, Journal of Dental Medicine, 23(1), 38-42. magiran.com/p763358
جواد چلیپا، محمدهاشم حسینی، محمد کاظم حسینیان سراجه لو، اعظم خورشیدیان ، میزان شیوع Missing دندان مولر سوم در cl I و cl II اسکلتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سال های 1380 تا 1385. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1389؛ 23(1): 38-42. magiran.com/p763358
Chalipa J., Hosseini Mh, Hosseinian Serajelou Mk, Khorshidian A., Examination of third molar Missing in skeletal Cl I, Cl II in Tehran dental school patients during, Journal of Dental Medicine, 2010; 23(1): 38-42. magiran.com/p763358
جواد چلیپا، محمدهاشم حسینی، محمد کاظم حسینیان سراجه لو، اعظم خورشیدیان ، "میزان شیوع Missing دندان مولر سوم در cl I و cl II اسکلتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سال های 1380 تا 1385"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 23، شماره 1 (1389): 38-42. magiran.com/p763358
Chalipa J., Hosseini Mh, Hosseinian Serajelou Mk, Khorshidian A., "Examination of third molar Missing in skeletal Cl I, Cl II in Tehran dental school patients during", Journal of Dental Medicine 23, no.1 (2010): 38-42. magiran.com/p763358
جواد چلیپا، محمدهاشم حسینی، محمد کاظم حسینیان سراجه لو، اعظم خورشیدیان ، (1389). 'میزان شیوع Missing دندان مولر سوم در cl I و cl II اسکلتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سال های 1380 تا 1385'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23(1)، صص.38-42. magiran.com/p763358
Chalipa J., Hosseini Mh, Hosseinian Serajelou Mk, Khorshidian A., (2010). 'Examination of third molar Missing in skeletal Cl I, Cl II in Tehran dental school patients during', Journal of Dental Medicine, 23(1), pp.38-42. magiran.com/p763358
جواد چلیپا؛ محمدهاشم حسینی؛ محمد کاظم حسینیان سراجه لو؛ اعظم خورشیدیان . "میزان شیوع Missing دندان مولر سوم در cl I و cl II اسکلتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سال های 1380 تا 1385". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23 ،1 ، 1389، 38-42. magiran.com/p763358
Chalipa J.; Hosseini Mh; Hosseinian Serajelou Mk; Khorshidian A.. "Examination of third molar Missing in skeletal Cl I, Cl II in Tehran dental school patients during", Journal of Dental Medicine, 23, 1, 2010, 38-42. magiran.com/p763358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال