ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحاب قویزی، قاسم امتی شبستری، علی میرفضائلیان، روزبه صدری منش ، امیر منگلی، (1389). ساخت استنت رادیوگرافی و جراحی برای ایمپلنت های ماگزیلوفیشیال، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23(1)، 61-65. magiran.com/p763362
Ghoveizi R., Omati Shabestari Gh, Mirfazaelian A., Sadrimanesh R., Mangali A., (2010). Fabrication of a radiographic and surgical stent for maxillofacial implants: a case report, Journal of Dental Medicine, 23(1), 61-65. magiran.com/p763362
رحاب قویزی، قاسم امتی شبستری، علی میرفضائلیان، روزبه صدری منش ، امیر منگلی، ساخت استنت رادیوگرافی و جراحی برای ایمپلنت های ماگزیلوفیشیال. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1389؛ 23(1): 61-65. magiran.com/p763362
Ghoveizi R., Omati Shabestari Gh, Mirfazaelian A., Sadrimanesh R., Mangali A., Fabrication of a radiographic and surgical stent for maxillofacial implants: a case report, Journal of Dental Medicine, 2010; 23(1): 61-65. magiran.com/p763362
رحاب قویزی، قاسم امتی شبستری، علی میرفضائلیان، روزبه صدری منش ، امیر منگلی، "ساخت استنت رادیوگرافی و جراحی برای ایمپلنت های ماگزیلوفیشیال"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 23، شماره 1 (1389): 61-65. magiran.com/p763362
Ghoveizi R., Omati Shabestari Gh, Mirfazaelian A., Sadrimanesh R., Mangali A., "Fabrication of a radiographic and surgical stent for maxillofacial implants: a case report", Journal of Dental Medicine 23, no.1 (2010): 61-65. magiran.com/p763362
رحاب قویزی، قاسم امتی شبستری، علی میرفضائلیان، روزبه صدری منش ، امیر منگلی، (1389). 'ساخت استنت رادیوگرافی و جراحی برای ایمپلنت های ماگزیلوفیشیال'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23(1)، صص.61-65. magiran.com/p763362
Ghoveizi R., Omati Shabestari Gh, Mirfazaelian A., Sadrimanesh R., Mangali A., (2010). 'Fabrication of a radiographic and surgical stent for maxillofacial implants: a case report', Journal of Dental Medicine, 23(1), pp.61-65. magiran.com/p763362
رحاب قویزی؛ قاسم امتی شبستری؛ علی میرفضائلیان؛ روزبه صدری منش ؛ امیر منگلی. "ساخت استنت رادیوگرافی و جراحی برای ایمپلنت های ماگزیلوفیشیال". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23 ،1 ، 1389، 61-65. magiran.com/p763362
Ghoveizi R.; Omati Shabestari Gh; Mirfazaelian A.; Sadrimanesh R.; Mangali A.. "Fabrication of a radiographic and surgical stent for maxillofacial implants: a case report", Journal of Dental Medicine, 23, 1, 2010, 61-65. magiran.com/p763362
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال