ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد روحانیان، قاسم امتی شبستری، (1389). ساخت پروتز کامل Sectional با استفاده از طراحی فریم فلزی جهت درمان بیمار مبتلا به میکروستومیا، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23(1)، 66-69. magiran.com/p763363
Rohanian A., Ommati Shabestari Gh, (2010). Fabrication of sectional complete denture using metal framework design for a patient with microstomia: a case report, Journal of Dental Medicine, 23(1), 66-69. magiran.com/p763363
احمد روحانیان، قاسم امتی شبستری، ساخت پروتز کامل Sectional با استفاده از طراحی فریم فلزی جهت درمان بیمار مبتلا به میکروستومیا. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1389؛ 23(1): 66-69. magiran.com/p763363
Rohanian A., Ommati Shabestari Gh, Fabrication of sectional complete denture using metal framework design for a patient with microstomia: a case report, Journal of Dental Medicine, 2010; 23(1): 66-69. magiran.com/p763363
احمد روحانیان، قاسم امتی شبستری، "ساخت پروتز کامل Sectional با استفاده از طراحی فریم فلزی جهت درمان بیمار مبتلا به میکروستومیا"، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 23، شماره 1 (1389): 66-69. magiran.com/p763363
Rohanian A., Ommati Shabestari Gh, "Fabrication of sectional complete denture using metal framework design for a patient with microstomia: a case report", Journal of Dental Medicine 23, no.1 (2010): 66-69. magiran.com/p763363
احمد روحانیان، قاسم امتی شبستری، (1389). 'ساخت پروتز کامل Sectional با استفاده از طراحی فریم فلزی جهت درمان بیمار مبتلا به میکروستومیا'، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23(1)، صص.66-69. magiran.com/p763363
Rohanian A., Ommati Shabestari Gh, (2010). 'Fabrication of sectional complete denture using metal framework design for a patient with microstomia: a case report', Journal of Dental Medicine, 23(1), pp.66-69. magiran.com/p763363
احمد روحانیان؛ قاسم امتی شبستری. "ساخت پروتز کامل Sectional با استفاده از طراحی فریم فلزی جهت درمان بیمار مبتلا به میکروستومیا". مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 23 ،1 ، 1389، 66-69. magiran.com/p763363
Rohanian A.; Ommati Shabestari Gh. "Fabrication of sectional complete denture using metal framework design for a patient with microstomia: a case report", Journal of Dental Medicine, 23, 1, 2010, 66-69. magiran.com/p763363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال