ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید صفدر حسینی، مرتضی تهامی پور، (1388). اندازه گیری اثر شوک قیمتی انرژی (نفت) بر نرخ تورم در ایران، نشریه انرژی ایران، 12(32)، 65. magiran.com/p766260
S.S.Hosseini, M. Tahamipour, (2010). The Measurement of Energy (Oil) Price Shock Effect on Inflation Rate in Iran, Iranina journal of Energy, 12(32), 65. magiran.com/p766260
سید صفدر حسینی، مرتضی تهامی پور، اندازه گیری اثر شوک قیمتی انرژی (نفت) بر نرخ تورم در ایران. نشریه انرژی ایران، 1388؛ 12(32): 65. magiran.com/p766260
S.S.Hosseini, M. Tahamipour, The Measurement of Energy (Oil) Price Shock Effect on Inflation Rate in Iran, Iranina journal of Energy, 2010; 12(32): 65. magiran.com/p766260
سید صفدر حسینی، مرتضی تهامی پور، "اندازه گیری اثر شوک قیمتی انرژی (نفت) بر نرخ تورم در ایران"، نشریه انرژی ایران 12، شماره 32 (1388): 65. magiran.com/p766260
S.S.Hosseini, M. Tahamipour, "The Measurement of Energy (Oil) Price Shock Effect on Inflation Rate in Iran", Iranina journal of Energy 12, no.32 (2010): 65. magiran.com/p766260
سید صفدر حسینی، مرتضی تهامی پور، (1388). 'اندازه گیری اثر شوک قیمتی انرژی (نفت) بر نرخ تورم در ایران'، نشریه انرژی ایران، 12(32)، صص.65. magiran.com/p766260
S.S.Hosseini, M. Tahamipour, (2010). 'The Measurement of Energy (Oil) Price Shock Effect on Inflation Rate in Iran', Iranina journal of Energy, 12(32), pp.65. magiran.com/p766260
سید صفدر حسینی؛ مرتضی تهامی پور. "اندازه گیری اثر شوک قیمتی انرژی (نفت) بر نرخ تورم در ایران". نشریه انرژی ایران، 12 ،32 ، 1388، 65. magiran.com/p766260
S.S.Hosseini; M. Tahamipour. "The Measurement of Energy (Oil) Price Shock Effect on Inflation Rate in Iran", Iranina journal of Energy, 12, 32, 2010, 65. magiran.com/p766260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال