ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم توفیقی نیاکی، فرشته بهمنش، فاطمه مشمولی، حسن عظیمی، (1389). تاثیر آموزش گروهی در دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 10(2)، 124-130. magiran.com/p767535
Maryam Tofighi Niaki, Fereshteh Behmanesh, Fatemeh Mashmuli, Hassan Azimi, (2010). The Effect of Prenatal Group Education on Knowledge, Attitude and Selection of Delivery Type in Primiparous Women, Iranian Journal of Medical Education, 10(2), 124-130. magiran.com/p767535
مریم توفیقی نیاکی، فرشته بهمنش، فاطمه مشمولی، حسن عظیمی، تاثیر آموزش گروهی در دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1389؛ 10(2): 124-130. magiran.com/p767535
Maryam Tofighi Niaki, Fereshteh Behmanesh, Fatemeh Mashmuli, Hassan Azimi, The Effect of Prenatal Group Education on Knowledge, Attitude and Selection of Delivery Type in Primiparous Women, Iranian Journal of Medical Education, 2010; 10(2): 124-130. magiran.com/p767535
مریم توفیقی نیاکی، فرشته بهمنش، فاطمه مشمولی، حسن عظیمی، "تاثیر آموزش گروهی در دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 10، شماره 2 (1389): 124-130. magiran.com/p767535
Maryam Tofighi Niaki, Fereshteh Behmanesh, Fatemeh Mashmuli, Hassan Azimi, "The Effect of Prenatal Group Education on Knowledge, Attitude and Selection of Delivery Type in Primiparous Women", Iranian Journal of Medical Education 10, no.2 (2010): 124-130. magiran.com/p767535
مریم توفیقی نیاکی، فرشته بهمنش، فاطمه مشمولی، حسن عظیمی، (1389). 'تاثیر آموزش گروهی در دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 10(2)، صص.124-130. magiran.com/p767535
Maryam Tofighi Niaki, Fereshteh Behmanesh, Fatemeh Mashmuli, Hassan Azimi, (2010). 'The Effect of Prenatal Group Education on Knowledge, Attitude and Selection of Delivery Type in Primiparous Women', Iranian Journal of Medical Education, 10(2), pp.124-130. magiran.com/p767535
مریم توفیقی نیاکی؛ فرشته بهمنش؛ فاطمه مشمولی؛ حسن عظیمی. "تاثیر آموزش گروهی در دوران بارداری بر آگاهی و نگرش و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 10 ،2 ، 1389، 124-130. magiran.com/p767535
Maryam Tofighi Niaki; Fereshteh Behmanesh; Fatemeh Mashmuli; Hassan Azimi. "The Effect of Prenatal Group Education on Knowledge, Attitude and Selection of Delivery Type in Primiparous Women", Iranian Journal of Medical Education, 10, 2, 2010, 124-130. magiran.com/p767535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال