ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرخنده حیاتی، آرزو شاهسواری، محمود محمودی، (1388). بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 2(1)، 23-28. magiran.com/p768662
Hayati F., Shahsavari A., Mahmoodi M, (2009). Relationship to subjective well being and demographic variables in women with breast cancer refered to hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran city, 1386, Iranian Journal of Breast Diseases, 2(1), 23-28. magiran.com/p768662
فرخنده حیاتی، آرزو شاهسواری، محمود محمودی، بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران. فصلنامه بیماری های پستان ایران، 1388؛ 2(1): 23-28. magiran.com/p768662
Hayati F., Shahsavari A., Mahmoodi M, Relationship to subjective well being and demographic variables in women with breast cancer refered to hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran city, 1386, Iranian Journal of Breast Diseases, 2009; 2(1): 23-28. magiran.com/p768662
فرخنده حیاتی، آرزو شاهسواری، محمود محمودی، "بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران"، فصلنامه بیماری های پستان ایران 2، شماره 1 (1388): 23-28. magiran.com/p768662
Hayati F., Shahsavari A., Mahmoodi M, "Relationship to subjective well being and demographic variables in women with breast cancer refered to hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran city, 1386", Iranian Journal of Breast Diseases 2, no.1 (2009): 23-28. magiran.com/p768662
فرخنده حیاتی، آرزو شاهسواری، محمود محمودی، (1388). 'بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران'، فصلنامه بیماری های پستان ایران، 2(1)، صص.23-28. magiran.com/p768662
Hayati F., Shahsavari A., Mahmoodi M, (2009). 'Relationship to subjective well being and demographic variables in women with breast cancer refered to hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran city, 1386', Iranian Journal of Breast Diseases, 2(1), pp.23-28. magiran.com/p768662
فرخنده حیاتی؛ آرزو شاهسواری؛ محمود محمودی. "بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران". فصلنامه بیماری های پستان ایران، 2 ،1 ، 1388، 23-28. magiran.com/p768662
Hayati F.; Shahsavari A.; Mahmoodi M. "Relationship to subjective well being and demographic variables in women with breast cancer refered to hospitals affiliated to medical sciences universities of Tehran city, 1386", Iranian Journal of Breast Diseases, 2, 1, 2009, 23-28. magiran.com/p768662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال