ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا اسکندری، فوزیه اسماعیلی، سیمین دهقان مدیسه، سارا سبزعلیزاده، (1389). ساختار جمعیتی موجودات چسبنده در منطقه سازه های مصنوعی احداث شده در سواحل شمال غربی خلیج فارس، فصلنامه اقیانوس شناسی، 1(2)، 17. magiran.com/p769829
Eskandari, Gholam Reza, Esmaili, Foziyeh, Dehghan Madiseh, Simin, Sabzalizadeh, Sara, (2010). Attached fauna population on artificial reef in north west of the Persian Gulf costal water, Journal of Oceanography, 1(2), 17. magiran.com/p769829
غلامرضا اسکندری، فوزیه اسماعیلی، سیمین دهقان مدیسه، سارا سبزعلیزاده، ساختار جمعیتی موجودات چسبنده در منطقه سازه های مصنوعی احداث شده در سواحل شمال غربی خلیج فارس. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1389؛ 1(2): 17. magiran.com/p769829
Eskandari, Gholam Reza, Esmaili, Foziyeh, Dehghan Madiseh, Simin, Sabzalizadeh, Sara, Attached fauna population on artificial reef in north west of the Persian Gulf costal water, Journal of Oceanography, 2010; 1(2): 17. magiran.com/p769829
غلامرضا اسکندری، فوزیه اسماعیلی، سیمین دهقان مدیسه، سارا سبزعلیزاده، "ساختار جمعیتی موجودات چسبنده در منطقه سازه های مصنوعی احداث شده در سواحل شمال غربی خلیج فارس"، فصلنامه اقیانوس شناسی 1، شماره 2 (1389): 17. magiran.com/p769829
Eskandari, Gholam Reza, Esmaili, Foziyeh, Dehghan Madiseh, Simin, Sabzalizadeh, Sara, "Attached fauna population on artificial reef in north west of the Persian Gulf costal water", Journal of Oceanography 1, no.2 (2010): 17. magiran.com/p769829
غلامرضا اسکندری، فوزیه اسماعیلی، سیمین دهقان مدیسه، سارا سبزعلیزاده، (1389). 'ساختار جمعیتی موجودات چسبنده در منطقه سازه های مصنوعی احداث شده در سواحل شمال غربی خلیج فارس'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 1(2)، صص.17. magiran.com/p769829
Eskandari, Gholam Reza, Esmaili, Foziyeh, Dehghan Madiseh, Simin, Sabzalizadeh, Sara, (2010). 'Attached fauna population on artificial reef in north west of the Persian Gulf costal water', Journal of Oceanography, 1(2), pp.17. magiran.com/p769829
غلامرضا اسکندری؛ فوزیه اسماعیلی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ سارا سبزعلیزاده. "ساختار جمعیتی موجودات چسبنده در منطقه سازه های مصنوعی احداث شده در سواحل شمال غربی خلیج فارس". فصلنامه اقیانوس شناسی، 1 ،2 ، 1389، 17. magiran.com/p769829
Eskandari; Gholam Reza; Esmaili; Foziyeh; Dehghan Madiseh; Simin; Sabzalizadeh; Sara. "Attached fauna population on artificial reef in north west of the Persian Gulf costal water", Journal of Oceanography, 1, 2, 2010, 17. magiran.com/p769829
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال