ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرشاد طاهری، جعفر سیف آبادی، بهروز ابطحی، مریم یزدانی فشتمی، (1389). پویایی جمعیت، پراکنش و چرخه تولیدمثلی کرم پرتار Nereis diversicolor در ساحل شهرستان نور جنوب دریای خزر، فصلنامه اقیانوس شناسی، 1(2)، 27. magiran.com/p769830
Taheri, Mehrshad, Seyfabadi, Jafar, Abtahi, Behrooz, Yazdani Foshtomi, Maryam, (2010). Population dynamics, dispersal and reproductive cycle of the Nereis diversicolor, in the Noor Coast-The south of the Caspian Sea, Journal of Oceanography, 1(2), 27. magiran.com/p769830
مهرشاد طاهری، جعفر سیف آبادی، بهروز ابطحی، مریم یزدانی فشتمی، پویایی جمعیت، پراکنش و چرخه تولیدمثلی کرم پرتار Nereis diversicolor در ساحل شهرستان نور جنوب دریای خزر. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1389؛ 1(2): 27. magiran.com/p769830
Taheri, Mehrshad, Seyfabadi, Jafar, Abtahi, Behrooz, Yazdani Foshtomi, Maryam, Population dynamics, dispersal and reproductive cycle of the Nereis diversicolor, in the Noor Coast-The south of the Caspian Sea, Journal of Oceanography, 2010; 1(2): 27. magiran.com/p769830
مهرشاد طاهری، جعفر سیف آبادی، بهروز ابطحی، مریم یزدانی فشتمی، "پویایی جمعیت، پراکنش و چرخه تولیدمثلی کرم پرتار Nereis diversicolor در ساحل شهرستان نور جنوب دریای خزر"، فصلنامه اقیانوس شناسی 1، شماره 2 (1389): 27. magiran.com/p769830
Taheri, Mehrshad, Seyfabadi, Jafar, Abtahi, Behrooz, Yazdani Foshtomi, Maryam, "Population dynamics, dispersal and reproductive cycle of the Nereis diversicolor, in the Noor Coast-The south of the Caspian Sea", Journal of Oceanography 1, no.2 (2010): 27. magiran.com/p769830
مهرشاد طاهری، جعفر سیف آبادی، بهروز ابطحی، مریم یزدانی فشتمی، (1389). 'پویایی جمعیت، پراکنش و چرخه تولیدمثلی کرم پرتار Nereis diversicolor در ساحل شهرستان نور جنوب دریای خزر'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 1(2)، صص.27. magiran.com/p769830
Taheri, Mehrshad, Seyfabadi, Jafar, Abtahi, Behrooz, Yazdani Foshtomi, Maryam, (2010). 'Population dynamics, dispersal and reproductive cycle of the Nereis diversicolor, in the Noor Coast-The south of the Caspian Sea', Journal of Oceanography, 1(2), pp.27. magiran.com/p769830
مهرشاد طاهری؛ جعفر سیف آبادی؛ بهروز ابطحی؛ مریم یزدانی فشتمی. "پویایی جمعیت، پراکنش و چرخه تولیدمثلی کرم پرتار Nereis diversicolor در ساحل شهرستان نور جنوب دریای خزر". فصلنامه اقیانوس شناسی، 1 ،2 ، 1389، 27. magiran.com/p769830
Taheri; Mehrshad; Seyfabadi; Jafar; Abtahi; Behrooz; Yazdani Foshtomi; Maryam. "Population dynamics, dispersal and reproductive cycle of the Nereis diversicolor, in the Noor Coast-The south of the Caspian Sea", Journal of Oceanography, 1, 2, 2010, 27. magiran.com/p769830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال