ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره لطیفی، دکتر مختار ملک پور، دکتر شعله امیری، دکتر حسین مولوی، (1389). اثربخشی مداخله رفتاری بر میزان تعارضات بین فردی، پاسخهای رفتاری و ادراک خودکارآمدی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، 1. magiran.com/p771805
Zohreh Latifi, Mokhtar Malekpour, Sholeh Amiri, Hossein Molavi, (2010). The Effectiveness of Behavioral Intervention on Interpersonal Conflicts, Behavioral Responses and Self-efficacy in Students with Learning Disabilities, Journal of Exceptional Children, 10(1), 1. magiran.com/p771805
زهره لطیفی، دکتر مختار ملک پور، دکتر شعله امیری، دکتر حسین مولوی، اثربخشی مداخله رفتاری بر میزان تعارضات بین فردی، پاسخهای رفتاری و ادراک خودکارآمدی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری. فصلنامه کودکان استثنایی، 1389؛ 10(1): 1. magiran.com/p771805
Zohreh Latifi, Mokhtar Malekpour, Sholeh Amiri, Hossein Molavi, The Effectiveness of Behavioral Intervention on Interpersonal Conflicts, Behavioral Responses and Self-efficacy in Students with Learning Disabilities, Journal of Exceptional Children, 2010; 10(1): 1. magiran.com/p771805
زهره لطیفی، دکتر مختار ملک پور، دکتر شعله امیری، دکتر حسین مولوی، "اثربخشی مداخله رفتاری بر میزان تعارضات بین فردی، پاسخهای رفتاری و ادراک خودکارآمدی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری"، فصلنامه کودکان استثنایی 10، شماره 1 (1389): 1. magiran.com/p771805
Zohreh Latifi, Mokhtar Malekpour, Sholeh Amiri, Hossein Molavi, "The Effectiveness of Behavioral Intervention on Interpersonal Conflicts, Behavioral Responses and Self-efficacy in Students with Learning Disabilities", Journal of Exceptional Children 10, no.1 (2010): 1. magiran.com/p771805
زهره لطیفی، دکتر مختار ملک پور، دکتر شعله امیری، دکتر حسین مولوی، (1389). 'اثربخشی مداخله رفتاری بر میزان تعارضات بین فردی، پاسخهای رفتاری و ادراک خودکارآمدی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری'، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، صص.1. magiran.com/p771805
Zohreh Latifi, Mokhtar Malekpour, Sholeh Amiri, Hossein Molavi, (2010). 'The Effectiveness of Behavioral Intervention on Interpersonal Conflicts, Behavioral Responses and Self-efficacy in Students with Learning Disabilities', Journal of Exceptional Children, 10(1), pp.1. magiran.com/p771805
زهره لطیفی؛ دکتر مختار ملک پور؛ دکتر شعله امیری؛ دکتر حسین مولوی. "اثربخشی مداخله رفتاری بر میزان تعارضات بین فردی، پاسخهای رفتاری و ادراک خودکارآمدی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری". فصلنامه کودکان استثنایی، 10 ،1 ، 1389، 1. magiran.com/p771805
Zohreh Latifi; Mokhtar Malekpour; Sholeh Amiri; Hossein Molavi. "The Effectiveness of Behavioral Intervention on Interpersonal Conflicts, Behavioral Responses and Self-efficacy in Students with Learning Disabilities", Journal of Exceptional Children, 10, 1, 2010, 1. magiran.com/p771805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال