ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس نسائیان، دکتر هادی بهرامی، دکتر سیدمحمود میرزمانی، دکترمسعود صالحی، (1389). تاثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، 11. magiran.com/p771806
Abbas Nessaeian, Hadi Bahrami, Mahmood Mirzamani, Masoud Salehi, (2010). Impact of False Belief Training on Acquiring Theory of Mind to Students with Intellectual Disabilities, Journal of Exceptional Children, 10(1), 11. magiran.com/p771806
عباس نسائیان، دکتر هادی بهرامی، دکتر سیدمحمود میرزمانی، دکترمسعود صالحی، تاثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1389؛ 10(1): 11. magiran.com/p771806
Abbas Nessaeian, Hadi Bahrami, Mahmood Mirzamani, Masoud Salehi, Impact of False Belief Training on Acquiring Theory of Mind to Students with Intellectual Disabilities, Journal of Exceptional Children, 2010; 10(1): 11. magiran.com/p771806
عباس نسائیان، دکتر هادی بهرامی، دکتر سیدمحمود میرزمانی، دکترمسعود صالحی، "تاثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی"، فصلنامه کودکان استثنایی 10، شماره 1 (1389): 11. magiran.com/p771806
Abbas Nessaeian, Hadi Bahrami, Mahmood Mirzamani, Masoud Salehi, "Impact of False Belief Training on Acquiring Theory of Mind to Students with Intellectual Disabilities", Journal of Exceptional Children 10, no.1 (2010): 11. magiran.com/p771806
عباس نسائیان، دکتر هادی بهرامی، دکتر سیدمحمود میرزمانی، دکترمسعود صالحی، (1389). 'تاثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 10(1)، صص.11. magiran.com/p771806
Abbas Nessaeian, Hadi Bahrami, Mahmood Mirzamani, Masoud Salehi, (2010). 'Impact of False Belief Training on Acquiring Theory of Mind to Students with Intellectual Disabilities', Journal of Exceptional Children, 10(1), pp.11. magiran.com/p771806
عباس نسائیان؛ دکتر هادی بهرامی؛ دکتر سیدمحمود میرزمانی؛ دکترمسعود صالحی. "تاثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی". فصلنامه کودکان استثنایی، 10 ،1 ، 1389، 11. magiran.com/p771806
Abbas Nessaeian; Hadi Bahrami; Mahmood Mirzamani; Masoud Salehi. "Impact of False Belief Training on Acquiring Theory of Mind to Students with Intellectual Disabilities", Journal of Exceptional Children, 10, 1, 2010, 11. magiran.com/p771806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال